ΥΓΕΙΑ

Αξιολόγηση μονάδων υγείας και «μπόνους» αποδόσεων

Αξιολόγηση μονάδων υγείας και «μπόνους» αποδόσεων

Ασφάλεια των ασθενών, αποδοτικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθενών, προσβασιμότητα στις υπηρεσίες στον σωστό χρόνο, χρηστή διοίκηση και διαχείριση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Αξιολόγηση σε αυτά τα πεδία σε δύο φάσεις –αυτοαξιολόγηση και εξωτερική από ανεξάρτητη ελεγκτική δομή– και με «μπόνους» σε όσους παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις, προβλέπει για τις μονάδες υγείας, δημόσιες και ιδιωτικές, σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας που θα είναι σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου προβλέπει τη σύσταση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.), ο οποίος μεταξύ άλλων, θα αξιολογεί τις μονάδες υγείας, θα υποστηρίζει τους παρόχους για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους και θα διερευνά τις εξελισσόμενες ανάγκες υγείας του πληθυσμού. Ο ΟΔΙΠΥ εκδίδει «εγχειρίδιο» αξιολόγησης με τους δείκτες και τα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας στους τομείς των υπηρεσιών υγείας, του ανθρώπινου δυναμικού και της διοίκησης.

Η αξιολόγηση, τακτική ανά τρία χρόνια ή έκτακτη, γίνεται εσωτερικά (αυτοαξιολόγηση) και εν συνεχεία εξωτερικά από ανεξάρτητη ομάδα αξιολόγησης του ΟΔΙΠΥ (εμπειρογνώμονες εγγεγραμμένους σε σχετικό μητρώο του Οργανισμού). Οι διαπιστώσεις της αξιολόγησης ενσωματώνονται σε έκθεση η οποία εκτός από την καταγραφή της υφιστάμενης διοικητικής και επιστημονικής πρακτικής, περιλαμβάνει τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, προτάσεις για τη διόρθωση αυτών, και το χρονικό πλαίσιο ελέγχου της συμμόρφωσης του αξιολογούμενου.

Επίσης, σε ετήσια βάση ο ΟΔΙΠΥ δημοσιεύει έκθεση αξιολόγησης των αναγκών υγείας των πολιτών της χώρας με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια ως προς τα πεπραγμένα των δημόσιων νοσοκομείων.

Νοσοκομεία με υψηλές επιδόσεις, δύνανται να ενισχύονται με παροχή πρόσθετων κινήτρων για την ανάπτυξη της επιστημονικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας (μεγαλύτερη συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές, καινοτόμος εξοπλισμός κ.ά.).

Αντίθετα, εάν διαπιστωθούν παραβάσεις που οδηγούν σε άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των ασθενών ο ΟΔΙΠΥ δύναται να εισηγηθεί στον υπουργό Υγείας αναστολή λειτουργίας της μονάδας.