90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 29-3-1932

53" χρόνος ανάγνωσης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ο Ντούτσε υπογραμμίζει τον κίνδυνον τον οποίον διατρέχει ο πολιτισμός της Δύσεως εκ της ενδεχομένης συμμαχίας μεταξύ Σοβιέτ και Κίνας [φωτ.]. «Μια τοιαύτη συμμαχία», γράφει, «θα εσήμαινε κατ’ ουσίαν τον μετασχηματισμόν της Κίνας εις Σοβιετικόν προτεκτοράτον. Η κολοσσιαία σημασία ενός τοιούτου γεγονότος δεν δύναται να διαλάθη την προσοχήν ουδενός. Η πρώτη συνέπεια μιας τοιαύτης συμμαχίας θα ήτο η συντριβή της Ιαπωνίας, ήτις μέχρι τούδε διατηρεί την ηγεμονίαν επί της κιτρίνης φυλής».

ΑΝΕΦΙΚΤΟ: Η κατάστασις μετά την χθεσινήν νέαν σύσκεψιν εν τω Προεδρικώ Μεγάρω, καθ’ ην διεπιστώθη το ανέφικτον της συγκροτήσεως της Οικουμενικής, διαγράφεται ως εξής. Η Κυβέρνησις Βενιζέλου παραμένει εις την αρχήν με την σημερινήν προς το παρόν συγκρότησίν της. Ανασχηματισμός θα γίνη βραδύτερον.

ΑΝΘΗ: Μίαν περίεργον φορολογίαν απεφάσισε να επιβάλη η νέα κυβέρνησις του Ελευθέρου Ιρλανδικού Κράτους διά να αυξήση τους πόρους της. Πρόκειται περί της επιβολής τελωνειακού δασμού επί των εισαγομένων εκ του εξωτερικού ανθέων. Εις τον δασμόν τούτον υπόκεινται τα άνθη τα οποία εισάγονται εις την Ιρλανδίαν είτε κομμένα, είτε φυτευμένα εις γλάστρας, είτε προσκεκολλημένα επί των κλάδων των, είτε υπό άλλην μορφήν.