90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 18-6-1932

53" χρόνος ανάγνωσης

ΑΝΑΣΤΟΛΗ: Προ της ενάρξεως της σημερινής συνεδριάσεως της Διασκέψεως, ο Αγγλος πρωθυπουργός εκ μέρους και των Κυβερνήσεων Γαλλίας, Ιταλίας, Βελγίου και Ιαπωνίας ανέγνωσε την κάτωθι δήλωσιν. «Αι υπογεγραμμέναι Κυβερνήσεις εν τη βαθεία συναισθήσει της ολονέν αυξανομένης σοβαρότητος των οικονομικών και δημοσιονομικών κινδύνων […] εσχημάτισαν την γνώμην ότι ίνα το έργον της Διασκέψεως συνεχισθή αδιατάρακτον, αι πληρωμαί αι καταβληθησόμεναι εκ μέρους των Δυνάμεων των συμμετεχουσών εις την Διάσκεψιν εξ επανορθώσεων και πολεμικών χρεών, δέον ν’ ανασταλούν κατά την περίοδον των εργασιών της Διασκέψεως, τας οποίας αι υπογεγραμμέναι Δυνάμεις θα επιδιώξουν να τερματίσουν το ταχύτερον».

ΞΥΛΟΦΡΑΓΜΑ: Εξυπνήσαντες αιφνιδίως οι κύριοι του υπουργείου της Συγκοινωνίας αντελήφθησαν ότι εις την Ομόνοιαν έχει ανεγερθή εν παμμέγιστον ξυλόφραγμα. Εσπευσαν λοιπόν να διατάξουν τα «δέοντα». Αλλά το ξυλόφραγμα εσκέπαζε νέας εκσκαφάς. Το υπουργείον έσπευσε να διατάξη να σταματήσουν και αυταί. Αλλ’ είνε γνωστόν πώς και πότε σπεύδει το υπουργείον. Οταν όλα έχουν πλέον τελειώσει. Και τώρα η Ομόνοια επροικίσθη με μιαν τεραστίαν σιδηράν εσχάραν η οποία χρησιμεύη ως εξαεριστήρ και αναδίδη διαρκώς ισχυροτάτους θερμούς ατμούς, καθιστώντας αδιάβατον την περιοχήν. Αυτά συμβαίνουν όταν τα υπουργεία «σπεύδουν».

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT