90 χρόνια πριν στην «Κ»…4 – 12 – 1932

90 χρόνια πριν στην «Κ»…4 – 12 – 1932

1' 21" χρόνος ανάγνωσης

ΠΥΡΕΤΟΣ: Ο καθηγητής Αλέξανδρος Ποπ έδωκε μίαν εξαιρετικώς ενδιαφέρουσαν διάλεξιν περί της «πόλεως της χθες, της σήμερον και της αύριον», καταδεικνύων τας ελλείψεις του παρελθόντος και υποδεικνύων τας απαιτουμένας εξελίξεις διά τας ανάγκας της ολοέν εντεινομένης κυκλοφορίας των δρόμων. Ο ομιλητής ησχολήθη όχι τόσον με ρυθμούς και με αισθητικάς λύσεις όσον με το πρόβλημα της κυκλοφορίας εις τας μεγαλουπόλεις, εξετάζων τόσο τα ζητήματα τα οποία ελύθησαν ήδη εις την Αμερικήν, όσον και εκείνα τα οποία προβάλλουν σήμερον εις την Ευρώπην. Η αρχαία πόλις εκτίζετο διά τους περιπατητάς. Η παλαιά διά τους ιππείς. Η μέλλουσα θα πρέπη να κτισθή διά τα ταχύτερα μέσα της μετακινήσεως. Η πεζοπορία εντός των πόλεων έχει εγκαταλειφθή πλέον σχεδόν εντελώς. Η σπουδή επιβάλλεται, και εκείνος που δεν θέλει να συμμορφωθή με την ανάγκην αυτήν ευρίσκεται παραμερισμένος, ηθικώς ή κυριολεκτικώς. Εις τον πυρετόν αυτόν της ταχύτητος πρέπει να δοθούν μέθοδοι κυκλοφορίας κατάλληλοι, διότι άλλως ο πυρετός αυτός αποβαίνει επικίνδυνος διά την προσωπικήν ασφάλειαν.

ΗΛΙΟΣ: O Γάλλος αστρονόμος κ. Β. Λυό ανεκοίνωσεν εις την Παρισινήν Ακαδημίαν των Επιστημών ότι κατώρθωσε να ίδη αμέσως, άνευ της βοηθείας φασματοσκοπίου, χάρις εις μίαν συσκευήν ιδικής του εφευρέσεως τας φλόγας αι οποίαι υψούνται από την ηλιακήν επιφάνειαν και είνε γνωσταί ως ηλιακαί «εξοιδήσεις». Ο Λυό έχει ειδικευθή εις τας τοιούτου είδους ερεύνας και προ διετίας είχε κατορθώσει να ίδη την ηλιακήν στεφάνην, χωρίς να αναμένη την μεσολάβησιν εκλείψεως.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Ο ανταποκριτής του Πρακτορείου Ρώυτερ τηλεγραφεί ότι αι εργατικαί οργανώσεις υποστηρίζουν εκθύμως την ανάδειξιν του φον Σλάιχερ ως καγγελαρίου. Μεταξύ των εργατικών κύκλων κρατεί γενικώς η εντύπωσις ότι ο φον Σλάιχερ θα προστατεύση τα συμφέροντα της εργατικής τάξεως αντιλαμβανόμενος τας ανάγκας των εργατικών μαζών.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT