90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 4-4-1933

54" χρόνος ανάγνωσης

ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ: Η γαλλική Κυβέρνησις αποκλίνει ν’ αποδεχθή το σχέδιον του κ. Μουσολίνι, εάν τούτο υποστή βαθείας τροποποιήσεις. Η γαλλική κυβέρνησις εμφορείται υπό της επιθυμίας όπως προσεγγίση εις την ιταλικήν άποψιν αναγνωρίζουσα την αγαθήν πρόθεσιν του κ. Μουσσολίνι, χωρίς όμως και να ψυχράνη την Μικράν Αντάντ και την Πολωνίαν. Ούτω θα εδέχετο, να διακανονίζωνται διά του Συμβουλίου των Τεσσάρων τα αφορώντα τας Δυνάμεις αυτάς ζητήματα, χωρίς άμεσον ή έμμεσον προσπάθειαν διά την αναθεώρησιν των συνθηκών. Πάντως πιστεύεται ότι ο κ. Μουσολίνι θα επιμείνη όπως μη προστεθή ως πέμπτον μέλος του Διευθυντηρίου η Μικρά Αντάντ, αλλ’ όπως το Διευθυντήριον παραμείνη Τετραμελές, κατά το αρχικόν σχέδιον. Πληροφορίαι επίσης εξ άλλης πηγής αναφέρουν ότι ο κ. Μουσσολίνι είνε διατεθειμένος να τροποποιήση το σχέδιόν του κατά τρόπον μη θίγοντα τα γαλλικά συμφέροντα.

ΑΝΤΙΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Θεσ/κην – Την έκτην νυκτερινήν άπαντα τα καταστήματα των Ισραηλιτών έκλεισαν και οι Ισραηλίται ομαδικώς μετέβησαν εις τας συναγωγάς αναπέμψαντες εις αυτάς δεήσεις υπέρ των ομοφύλων των της Γερμανίας. Τρεις Ισραηλίται καταστηματάρχαι αρνηθέντες να κλείσουν τα καταστήματά των ηναγκάσθησαν να πράξουν τούτο υπό τους γιουχαϊσμούς του πλήθους των άλλων Ισραηλιτών.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT