90 χρόνια πριν στην «Κ»: 9 – 4 – 1933

90 χρόνια πριν στην «Κ»: 9 – 4 – 1933

1' 18" χρόνος ανάγνωσης

ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ: Η μία μετά την άλλην, όλαι αι μεγάλαι Εταιρίαι της Γερμανίας διά τηλεγραφημάτων προς τους απανταχού του κόσμου ανταποκριτάς των σπεύδουν να διαψεύσουν τα τηλεγραφούμενα νέα περί γερμανικών φρικαλεοτήτων. Το αντιεβραϊκόν μποϋκοτάζ κατέπαυσεν οριστικώς. Ουδείς καταδιώκεται, ουδείς συλλαμβάνεται και ουδείς τρομοκρατείται πλέον διά λόγους πολιτικούς. Το εμπόριον κινείται, αι συγκοινωνίαι λειτουργούν απροσκόπτως εις όλην την Γερμανίαν και οι πολίται εργάζονται. Τουλάχιστον όσοι κατορθώνουν να ευρίσκουν εργασίαν. [Φωτ.: Συλληφθέντες Εβραίοι ανακρίνονται.]

ΧΡΕΟΣ: Διά της επιδιωκομένης ενοποιήσεως αι ήδη κυκλοφορούσαι ομολογίαι διαφόρων τύπων, σχήματος κ.λπ. θα ανταλλαγούν δι’ ετέρων ομοιομόρφων, αι οποίαι θα φέρουν ένα τόκον ονομαστικόν δι’ όλα τα ενοποιημένα δάνεια, θα τυγχάνουν των αυτών καθ’ όλα ευεργετημάτων και θα έχουν το αυτό έτος λήξεως. Η αναγκαστική μορφή του δανείου συνίσταται εις το ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων και εφ’ όσον τα δημόσια οικονομικά ευρίσκοντο εις ανθηράν κατάστασιν, το Κράτος θα έπρεπε να καλέση τους κομιστάς των εσωτερικών δανείων, να τους ανακοινώση τον σκοπόν του και να αφίση αυτούς ελευθέρους να προκρίνουν: Θέλουν να ανταλλάξουν τους παλαιούς (σημερινούς) τίτλους των με τους νέους, οι οποίοι θα φέρουν διάφορον τόκον, διάφορον χρόνον εξοφλήσεως και διαφόρους εγγυήσεις ή θέλουν να παραδώσουν εις το Δημόσιον τας ομολογίας των και να λάβουν την εις άρτιον αξίαν αυτών εις μετρητά; […] Ολαι αυταί αι καταστρεπτικαί συνέπειαι θα αποφευχθούν διά της αναγκαστικής τροπής, της υποχρεωτικής δηλαδή ανταλλαγής υπό των κατόχων των σήμερον κυκλοφορούντων τίτλων, δι’ εκείνων του νέου δανείου.

ΕΛΠΙΣ: Ολαι αι δυναταί και αδύνατοι προσπάθειαι καταβάλλονται από μέρους των αρμοδίων υπουργών όπως τεθή προσεχώς εν οριστικόν τέρμα εις τας εκκρεμείς διαφοράς αι οποίαι υπάρχουν μεταξύ Πάουερ και Δημοσίου.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT