90 χρόνια πριν στην «Κ»…23-4-1933

1' 21" χρόνος ανάγνωσης

ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΟΙ: Επειδή οι ανθρακωρύχοι της Αγγλίας δεν διαβάζουν με την δέουσαν προσοχήν τας επιγραφάς και τας προειδοποιήσεις αι οποίαι είνε ανηρτημέναι εις τας εισόδους των ανθρακωρυχείων, ο ιδιοκτήτης ενός τοιούτου εις το Γιορκσάιρ εγκατέστησεν εις την είσοδον του κυριωτέρου φρέατος ένα γραμμόφωνον μετά μεγαφώνου. Το μηχάνημα, κατά τας ώρας της καταβάσεως των εργατών, τίθεται εις λειτουργία και διαλαλεί τας ακολούθους φράσεις: «Εμπρός! Εμπρός! Εδώ η διεύθυνσις. Να είστε προσεκτικοί! Επιθεωρήσατε τις τσέπες σας διά να βεβαιωθήτε αν έχετε σπίρτα. Ελέγξατε την λειτουργίαν της λυχνίας σας. Κρεμάσατέ την εις μέρος ασφαλές. Μη αρχίζετε εργασίαν εις μίαν στοάν προτού στερεωθούν καλώς τα τοιχώματά της. Φροντίζετε διά τα άλογά σας», κ.λπ. κ.λπ. Μετά την εφαρμογήν του νεωτερισμού τούτου, διεπιστώθη σημαντική μείωσις του αριθμού των δυστυχημάτων και ο Αγγλος υπουργός Εργασίας σκέπτεται να γενικεύση το μέτρον.

ΕΥΤΥΧΗΣ: «Η φιλία μας μετά της Ελλάδος εξελίσσεται υπό πνεύμα ειλικρινείας, αι δε χώραι έχουν ακλόνητον πίστιν εις την σταθερότητα της φιλίας των αυτής. Αναχωρών διά τας Αθήνας επί τω σκοπώ της εξευρέσεως μέσων προς προσαρμογήν των οικονομικών μας συνθηκών με την σημερινήν κατάστασιν, λογίζομαι ευτυχής δυνάμενος να στηριχθώ επί μιας τοιαύτης φιλίας. Αισθάνομαι συγχρόνως βαθείαν συγκίνησιν και μεγάλην ευχαρίστησιν επισκεπτόμενος την χώραν αυτήν, την έχουσαν τόσο ένδοξον παρελθόν και τόσον λαμπρόν μέλλον» [Τζελάλ βέης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας της Τουρκίας].

ΑΥΞΗΣΗ: Την έντονον προσπάθειαν της Αγροτικής Τραπέζης προς αύξησιν της καλλιεργείας των δημητριακών εβοήθησε σπουδαίως η κατάστασις και ιδίως η τελευταία βροχή, που υπήρξε γενική και λίαν ευεργετική καθ’ όλην την χώραν. Κατά τους ειδικούς, άλλος κίνδυνος της εσοδείας εκ του καιρού δεν υφίσταται, πλην της χαλάζης και αυτός όμως, εάν επέλθη, μόνον τοπικάς ζημίας δυνατόν να επιφέρη.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT