90 χρόνια πριν στην «Κ»…18 – 6 – 1933

1' 20" χρόνος ανάγνωσης

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ποία είναι η χώρα όπου καπνίζουν περισσότερον οι άνθρωποι; Κάποτε όλοι θα έσπευδον να απαντήσουν, χωρίς την παραμικράν αμφιβολίαν: Η Τουρκία. Ο κλασικός καπνιστής ανεπαρίστατο υπό την μορφήν ενός ευτραφούς υπηκόου του Σουλτάνου, ροφούντος ηδονικώς και με μεγάλες ρουφιξιές τον τεράστιον ναργιλέν του. Η κλασική αυτή «βινιέτα» εστόλιζεν όλα τα κυτία των σιγαρέττων πολυτελείας. Αλλ’ οι καιροί έχουν αλλάξει και η Τουρκία έχασε τα πρωτεία της εις το κεφάλαιον τούτο. Από τας δημοσιευμένας εις αγγλικήν οικονομικήν επιθεώρησιν στατιστικάς προκύπτει ότι η χώρα εις την οποίαν καπνίζουν τώρα περισσότερον είνε η Ολλανδία. Κάθε πολίτης των Κάτω Χωρών καταναλίσκει κατά μέσον όρον 60 γραμμάρια καπνού κάθε εβδομάδα. Ερχονται έπειτα αι Ηνωμέναι Πολιτείαι με 58 γραμμάρια, μετ’ αυτάς δε η Αγγλία και το Βέλγιον.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Το ζήτημα του εκλογίμου των γυναικών, παρά την καταφατικήν γνώμην του καθηγητού του Συνταγματικού Δικαίου, εξακολουθεί να απασχολή τον γυναικείον κόσμον, ο οποίος επιμένει να αντιπροσωπευθή εφέτος εις τα δημοτικά συμβούλια. Σχετικώς υπεβλήθη εις το υπουργείον των Εσωτερικών αίτησις νεαράς δικηγόρου, της Δίδος Πετρούλας Τζοβάρα, διά της οποίας ζητείται από το υπουργείον να ρυθμισθή οριστικώς το ζήτημα του εκλογίμου των γυναικών.

ΕΒΕΡΕΣΤ: Το υψηλότερον όρος του κόσμου –το Εβερεστ των Ιμαλαΐων– ηττήθη από τον άνθρωπον. Τα αεροπλάνα της αγγλικής αποστολής κατώρθωσαν, ως ηγγέλθη, να πετάξουν επάνω από την κορυφήν του, η οποία φθάνει εις ύψος 8.840 μέτρων. […] Η πτήσις αύτη εγένετο χωρίς την άδειαν του αρχηγού, τα αεροπλάνα δεν ήσαν ησφαλισμένα. Μόνον εις θρίαμβος ημπορούσε να σώση τους τολμηρούς συνωμότας από τας συνεπείας της ανυπακοής των. Αλλά η τύχη, την φοράν αυτήν, υπήρξεν ευμενής. Ο θρίαμβος υπήρξεν πλήρης, ανώτερος και αυτών των τολμηροτέρων προσδοκιών.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT