ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προς κύρωση η διευθέτηση Αθήνας – Ρώμης

pros-kyrosi-i-dieythetisi-athinas-amp-8211-romis-2382635

Στη Βουλή με τις αρμόζουσες διαδικασίες βρίσκεται πλέον η συμφωνία ανάμεσα σε Αθήνα και Ρώμη για τον ορισμό θαλασσίων ζωνών. Η συμφωνία αποτελεί επέκταση εκείνης του 1977 για την υφαλοκρηπίδα και τη στήλη ύδατος που βρίσκεται καθ’ ύψος της γραμμής. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δίδεται μειωμένη επήρεια όχι μόνο στην υφαλοκρηπίδα, αλλά και στις θαλάσσιες ζώνες στους Οθωνούς (ή Διαπόντια νησιά), περίπου στο 70%, καθώς και σε δύο ακατοίκητες νησίδες που βρίσκονται νότια της Ζακύνθου και ανοιχτά του Κυπαρισσιακού κόλπου, τις Στροφάδες.

Στο κείμενο της συμφωνίας, που βρίσκεται πλέον στο ελληνικό Κοινοβούλιο, οι δύο πλευρές (Ελλάδα και Ιταλία) κινούνται με πνεύμα ενίσχυσης «των δεσμών καλής γειτονίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών» και με «επίγνωση της αναγκαιότητας να οριοθετήσουν επακριβώς τις θαλάσσιες ζώνες στις οποίες οι δύο χώρες νομιμοποιούνται να ασκούν τα αντίστοιχα κυριαρχικά δικαιώματα ή τη δικαιοδοσία τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Τονίζεται ότι το τελικό κείμενο είναι σε συμφωνία με τις «σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982), στην οποία και οι δύο χώρες είναι μέρη», αλλά και με την αντίστοιχη συμφωνία «για την οριοθέτηση των αντίστοιχων υφαλοκρηπίδων που υπογράφηκε στις 24 Μαΐου 1977 και τέθηκε σε ισχύ στις 12 Νοεμβρίου 1980». Με βάση την παραδοχή ότι η οριοθετική γραμμή για την υφαλοκρηπίδα του 1977 επεκτείνεται στις θαλάσσιες ζώνες και άλλων χωρών, η συμφωνία έχει πέντε άρθρα.

Το πρώτο άρθρο ταυτίζει την οριοθετική γραμμή των θαλασσίων ζωνών με εκείνη της υφαλοκρηπίδας του 1977. Εν συνεχεία γίνεται παραπομπή στις συντεταγμένες που έχουν ως Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς WGS-84 σε 16 διαφορετικά σημεία.

Το δεύτερο άρθρο επισημαίνει ότι «όταν το ένα μέρος λάβει την πρωτοβουλία να ανακηρύξει μια θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται μέχρι την οριοθετική γραμμή του άρθρου 1, θα ενημερώσει σχετικά το άλλο μέρος, το συντομότερο δυνατό».

Το τρίτο άρθρο επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν θίγει: «α) τις αλιευτικές δραστηριότητες, που διεξάγονται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς της Ε.Ε., β) τις διατάξεις του άρθρου 58 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας σχετικά με τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις υποχρεώσεις των λοιπών κρατών στην ΑΟΖ των μερών, όπως προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο».

Το τέταρτο άρθρο περιγράφει την ανάγκη διπλωματικής διευθέτησης οποιασδήποτε διαφοράς στην ερμηνεία της συμφωνίας. Τονίζεται ότι «αν μια τέτοια διαφορά δεν διευθετηθεί εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ένα από τα μέρη γνωστοποίησε την πρόθεσή του να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, η διαφορά αυτή θα παραπεμφθεί, με αίτηση οποιουδήποτε από τα δύο μέρη, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή σε οποιοδήποτε άλλο διεθνές όργανο που έχει επιλεγεί με κοινή συμφωνία».

Το πέμπτο και τελευταίο άρθρο ορίζει την ανάγκη επικύρωσης.