Τετραετές πλάνο προσλήψεων

Τετραετές πλάνο προσλήψεων

3' 56" χρόνος ανάγνωσης

Πλάνο προσλήψεων τετραετίας, εν είδει μιας ακόμη προεκλογικής «παροχής», επιχειρεί να έχει στα χέρια της η κυβέρνηση στο τέλος του Ιανουαρίου, μέσω νομοσχεδίου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του μηνός και να αποτελέσει νόμο του κράτους με την έναρξη του νέου έτους.

Το νομοσχέδιο, που φέρει τον τίτλο «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, ενίσχυση και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» και θα βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι τη Δευτέρα, παρουσιάστηκε χθες από την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Από τον Ιανουάριο

Σύμφωνα με τις προωθούμενες διατάξεις, εφεξής, αρχής γενομένης από αυτόν τον Ιανουάριο, τα υπουργεία θα αποστέλλουν στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια στρατηγικού σχεδιασμού για τις ανάγκες σε προσλήψεις. Στα σχέδια θα περιλαμβάνονται οι εκτιμήσεις για τις αποχωρήσεις προσωπικού, το σύνολο των υφισταμένων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων κ.ά., αλλά και οι ανάγκες σε προσλήψεις για τους εποπτευόμενους φορείς των υπουργείων και τις ανεξάρτητες αρχές. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων στη διαδικασία είναι η ύπαρξη οργανογράμματος και περιγραμμάτων θέσεων. Εν συνεχεία, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο θα υποβάλλεται στο υπουργείο Οικονομικών και θα λαμβάνεται υπόψη για την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής.

Με αυτόν τον τρόπο, ήδη από τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να «εξαγγείλει» τις προθέσεις της για προσλήψεις σε βάθος τετραετίας, εξασφαλίζοντας ακόμη μία παροχή στη «φαρέτρα» των προεκλογικών υποσχέσεων.

Επιπροσθέτως, ως προς τις προσλήψεις, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι κάθε χρόνο, εντός του Σεπτεμβρίου, τα υπουργεία θα καταρτίζουν, σε συνάρτηση με τον στρατηγικό σχεδιασμό τετραετίας, καταστάσεις με τα αιτήματά τους για ετήσιες προσλήψεις τακτικού αλλά και εποχικού προσωπικού. Οι καταστάσεις θα περιλαμβάνουν και το αιτούμενο προσωπικό για τους εποπτευόμενους φορείς και τις ανεξάρτητες αρχές της αρμοδιότητάς τους, ενώ ειδικά για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού τη συγκεντρωτική κατάσταση θα την καταρτίζει το υπουργείο Εσωτερικών και θα την αποστέλλει στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στις καταστάσεις πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση των αναγκών, και εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό πρέπει να καταγράφονται η χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της. Εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, θα καταγράφεται η συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος.

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα καταρτίζει ένα συνολικό σχέδιο προγραμματισμού για τις προσλήψεις του επόμενου έτους και, τελικώς, θα εκδίδεται μόνο μία εγκριτική πράξη από τους υπουργούς Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών για τις επικείμενες προσλήψεις.

Οπως διευκρινίστηκε, οι προσλήψεις θα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ, ενώ στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνεται και διάταξη, ως δικλίδα ασφαλείας όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, που θα προβλέπει ότι θα μπορούν να γίνουν προσλήψεις εκτός ετήσιου σχεδιασμού σε έκτακτες περιπτώσεις.

Τόσο το τετραετές όσο και το ετήσιο πλάνο προσλήψεων, θα διασυνδέονται και με το ενιαίο σύστημα κινητικότητας.

«Παράθυρο» και για διετές σχέδιο από φορείς

Η ενίσχυση του ΑΣΕΠ, σε περιόδους (σ.σ.: όπως η υφιστάμενη) μεγάλου φόρτου εργασίας με προσωπικό μέσω αποσπάσεων για ένα συν ένα έτος, αλλά και η δυνατότητα διενέργειας ειδικών προκηρύξεων διετούς διάρκειας προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με την αιτιολογία του καλύτερου προγραμματισμού προσλήψεων αλλά και την αποφυγή περαιτέρω γραφειοκρατικού βάρους, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα για φορείς που έχουν συμπεριληφθεί στο συγκεντρωτικό τετραετές πλάνο προσλήψεων να ζητήσουν την έγκριση των θέσεων τακτικού προσωπικού που περιλαμβάνονται στα δύο πρώτα έτη του πολυετούς σχεδίου. Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εισηγείται, αντιστοίχως, στην αρμόδια επιτροπή του υπουργικού συμβουλίου που εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, την έγκριση θέσεων που περιλαμβάνονται στο δεύτερο έτος του τετραετούς σχεδιασμού. Οι θέσεις που εγκρίνονται καταγράφονται στο τετραετές αλλά και στο ετήσιο πλάνο προσλήψεων, ενώ οι φορείς που έχουν εγκριθεί τα αιτήματά τους για τη διετία δεν υποβάλλουν νέο αίτημα για το επόμενο έτος.

Κατά τα λοιπά, στο πλαίσιο επιτάχυνσης των διαδικασιών των διαγωνισμών, θα αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων ώστε να προγραμματίζει τις προκηρύξεις, θα δίνεται η δυνατότητα ενιαίων προκηρύξεων (π.χ. για μηχανικούς σε διάφορα υπουργεία), ενώ πλέον ο έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών των υποψηφίων θα γίνεται προ της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων.

Γνωμοδοτικό συμβούλιο

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη συγκρότηση γνωμοδοτικού συμβουλίου για τη διοικητική ανασυγκρότηση, το οποίο θα λειτουργεί στο υπουργείο και θα έχει ως στόχο να εισηγείται στον υπουργό δράσεις για την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης. Επίσης, προβλέπεται η σύσταση ειδικής γραμματείας, στην οποία θα λειτουργεί παρατηρητήριο για την πορεία των μεταρρυθμίσεων και την αξιολόγηση των πολιτικών, ενώ θα λειτουργεί και υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης των φορέων του Δημοσίου που θα βοηθάει και θα δίνει κατευθύνσεις για την υλοποίηση των δράσεων (π.χ., βοήθεια για κατάρτιση οργανογράμματος).

Με το ίδιο νομοσχέδιο γίνονται αλλαγές στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα που προβλέπουν δικαίωμα ανάδοχων οικογενειών σε άδειες μητρότητας, παροχή κινήτρων επιμόρφωσης για υπαλλήλους Δ.Ε., ενώ εισάγονται επιμέρους αλλαγές στην πειθαρχική διαδικασία. Μεταξύ άλλων, τίθεται όριο τριών μηνών από την κατάρτιση πορίσματος ΕΔΕ μέχρι την άσκηση πειθαρχικής δίωξης.