ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εν όψει αξιολόγησης το Δημόσιο

en-opsei-axiologisis-to-dimosio-2112956

Προ των πυλών είναι το επί σειρά ετών αναμενόμενο νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και επιλογής προϊσταμένων και στελεχών στο Δημόσιο. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης («Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης»), που θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως την προσεχή Πέμπτη, προβλέπει σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης και στην επιλογή προϊσταμένων και γενικών διευθυντών στο Δημόσιο, καθώς επίσης και στο σύστημα προαγωγών.

Ειδικότερα ενισχύεται η βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων με υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα, ενώ πλέον θα υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η εργασιακή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον για τους υπαλλήλους κατηγορίας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά δύο έτη, ενώ για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά έξι έτη. Ειδικότερα, για την κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την προαγωγή από τον βαθμό Ε στον βαθμό Α απαιτούνται συνολικά 22 έτη. Για την κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 16 έτη, για την κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης 14 έτη, και για την κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 13 έτη.

Ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης, αφορά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ είναι αμφίδρομη, δηλαδή γίνεται από τους προϊσταμένους προς τους υφισταμένους, αλλά και αντίστροφα. Παράλληλα συστήνεται στο ΕΚΚΔΑ Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο θα παρακολουθεί την απόδοση και λειτουργία των υπηρεσιών όπως αυτές αξιολογούνται από τους πολίτες.

Αξιολογητές των υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοί τους, ενώ τους γενικούς διευθυντές αξιολογούν ο υπουργός και ο γενικός γραμματέας. Στην έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνονται οι τίτλοι σπουδών, η συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτέλεσε ο αξιολογούμενος, καθώς και οι επιδόσεις του στη συνέντευξη και στη διαδικασία αξιολόγησης. Κριτήρια για την αξιολόγηση των υπαλλήλων είναι η γνώση του αντικειμένου, οι υπηρεσιακές σχέσεις, η συμπεριφορά και η αποτελεσματικότητα. Οι τρεις αυτές κατηγορίες χωρίζονται σε επιμέρους υποκατηγορίες. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νομοσχέδιο, με βαθμό από 90 έως 100 βαθμολογούνται οι άριστοι, ενώ μέχρι και 60 βαθμολογούνται οι πολύ επαρκείς και καλοί υπάλληλοι. Για βαθμολογία κάτω του 60 θα πρέπει να υπάρχει εμπεριστατωμένη αιτιολογία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά.

Αντίστοιχα, κριτήρια για την αξιολόγηση των προϊσταμένων αποτελούν η γνώση του αντικειμένου, οι υπηρεσιακές σχέσεις και η συμπεριφορά, οι διοικητικές ικανότητες και η αποτελεσματικότητα. Οι προϊστάμενοι, διευθυντές και γενικοί διευθυντές, αξιολογούνται διά ανώνυμου ερωτηματολογίου και από τους υφισταμένους τους.

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της αξιολόγησης διαδραματίζει και η συνέντευξη κατά την οποία συζητιόνται τρόποι βελτίωσης της αποδοτικότητας, ενώ ο αξιολογούμενος έχει δυνατότητα εντός διημέρου να καταγράψει αντιρρήσεις. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία είναι κάτω από 70, ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα ένστασης ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

Για θέσεις γενικών διευθυντών επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ που έχουν ασκήσει καθήκοντα γενικού διευθυντή για ένα έτος τουλάχιστον, κατέχουν διδακτορικό ή πανεπιστημιακό τίτλο. Ως διευθυντές επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ που έχουν ασκήσει καθήκοντα στη θέση αυτή για έναν χρόνο και έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό, ενώ θα πρέπει να έχουν διατελέσει και προϊστάμενοι τμήματος. Τέλος, ως τμηματάρχες μπορούν να επιλεγούν υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ή ΔΕ, εφόσον κατέχουν βαθμό Α και έχουν ασκήσει καθήκοντα τμηματάρχη.

Τα κριτήρια για την επιλογή των προϊσταμένων είναι τέσσερα: τυπικά προσόντα, εμπειρία και προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης, αξιολόγηση και συνέντευξη.