ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιλογή προϊσταμένων με πολλαπλές ερωτήσεις

epilogi-proistamenon-me-pollaples-erotiseis-2185380

Ερωτήσεις κλειστού, ανοικτού και ημίκλειστου τύπου, καθώς και multiple choice, θα περιλαμβάνει το πρώτο μέρος της συνέντευξης για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο, βάσει του νέου συστήματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που δίνονται στο ειδικό εγχειρίδιο, στις ανοικτές ερωτήσεις η απάντηση δεν προκαθορίζεται από την επιτροπή και δίνεται η δυνατότητα στον ερωτώμενο να εκφραστεί ελεύθερα. Στις κλειστές ερωτήσεις οι απαντήσεις είναι προκαθορισμένες και ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει μεταξύ δύο ή περισσότερων προτεινόμενων εναλλακτικών απαντήσεων. Στις κλειστές ερωτήσεις, οι απαντήσεις μπορεί να είναι εναλλακτικές ή διαζευκτικές (π.χ. Σωστό/Λάθος, Συμφωνώ/Διαφωνώ), multiple choice, ερωτήσεις ιεράρχησης (ο ερωτώμενος καλείται να ιεραρχήσει με βάση κάποιο κριτήριο που του δίνεται τις προτεινόμενες απαντήσεις, φράσεις ή λέξεις) και ερωτήσεις κλίμακας/διαβάθμισης. Στην τελευταία περίπτωση δίνεται μια κλίμακα αριθμών ή κατηγοριών επί της οποίας ο ερωτώμενος καλείται να τοποθετηθεί επιλέγοντας την αριθμητική τιμή ή την κατηγορία που τον εκφράζει. Για παράδειγμα, με κλίμακα από το 1 έως το 5, ο αριθμός 1 αντιστοιχεί στην απόλυτη επιδοκιμασία και το 5 στην απόλυτη αποδοκιμασία.

Στόχος των ερωτήσεων θα είναι να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσεων του υποψηφίου, η εμπειρία του στις θέσεις που έχει δηλώσει στο βιογραφικό του, ο τρόπος που μπορεί να εφαρμόσει μια ιδέα ή μια γνώση που έχει, αλλά και η κατανόηση των σκοπών και των συναισθηματικών αντιδράσεων που θα έχει στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του.

Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης θα αφορά την ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου προκειμένου να διαπιστωθούν οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου. Για παράδειγμα, η ερώτηση θα μπορούσε να είναι: «Είστε προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, σας κοινοποιείται έγγραφη καταγγελία πολίτη για παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος από υπάλληλο της υπηρεσίας σας. Πώς θα ενεργούσατε;». Οπως επισημαίνεται στο εγχειρίδιο, το σενάριο θα πρέπει να διαμορφώνεται βάσει των κριτηρίων που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή οι ικανότητες του υποψηφίου να διοικεί, να συντονίζει κ.λπ., σε συνδυασμό με πρόσθετα κριτήρια που θα αποφασιστούν από την επιτροπή που διενεργεί τη συνέντευξη, ανάλογα με τις ανάγκες της θέσης που διεκδικεί.