ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διετή προγράμματα απειλή για τα ΙΕΚ

dieti-programmata-apeili-gia-ta-iek-2223956

Πλήγμα στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ θα αποτελέσει η θεσμοθέτηση δομών διετούς επαγγελματικής εκπαίδευσης σε κάθε ΑΕΙ, για τους αποφοίτους των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα διετή προγράμματα θα υλοποιούνται στα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ) κάθε ΑΕΙ. Η Σύγκλητος του ΑΕΙ θα προτείνει τα γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων του ΚΕΕ, τα οποία πρέπει να τελούν σε σχετική συνάφεια με ένα εκ των γνωστικών αντικειμένων των τμημάτων του Ιδρύματος.

Η φοίτηση θα είναι δωρεάν. Οι καταρτιζόμενοι θα επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑΛ. Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΕ. Η φοίτηση θα διαρκεί τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, πλέον ενός εξαμήνου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Οι σπουδαστές θα μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του ΑΕΙ, υπό την εποπτεία του διευθυντή προγράμματος σπουδών, ο οποίος θα παρακολουθεί την παρουσία του καταρτιζομένου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του, θα διενεργεί ελέγχους στην επιχείρηση και θα τηρεί ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, εφόσον θέλουν θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.

Οι πόροι του ΚΕΕ θα προέρχονται από τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ, εκείνον του υπουργείου Παιδείας, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και κάθε είδους χορηγίες από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, την Ευρωπαϊκή Ενωση και διεθνείς οργανισμούς.

Επίσης, στο ΚΕΕ θα μπορούν να διοχετευθούν πόροι από τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας κάθε ΑΕΙ, ενώ το Κέντρο θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, αλλά και κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Στα προγράμματα των ΚΕΕ θα μπορούν να διδάξουν πανεπιστημιακοί, βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό του ΑΕΙ και συμβασιούχοι.