ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αστερίσκοι στα «νέα» ΑΕΙ

Αστερίσκοι στα «νέα» ΑΕΙ

Ενστάσεις που αποτελούν προάγγελο μιας πιθανής δικαστικής περιπέτειας της μετατροπής των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια διατύπωσε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Μάλιστα, αναφέρει ότι η μετατροπή των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό κλονίζεται το σχέδιο του υπουργού Κώστα Γαβρόγλου που μετατρέπει τα ΤΕΙ σε πανεπιστήμια και την ίδια στιγμή με κλειστές διαδικασίες αναβαθμίζει σε πανεπιστημιακούς τους διδάσκοντες των ΤΕΙ. Γεγονός που εγείρει επίσης ισχυρές αντιρρήσεις, κυρίως από την πλευρά των πανεπιστημίων. Στελέχη του υπουργείου Παιδείας, πάντως, μιλώντας χθες στην «Κ», διαβεβαίωσαν ότι ο νόμος πλέον έχει θωρακιστεί νομικά.

Ειδικότερα, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, στην έκθεσή της για το νομοσχέδιο για την απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αναφέρει ότι «σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 εδ. (γ) του Συντάγματος, επιτρέπεται η συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάταξη αυτή ουδέν αναφέρει περί μετατροπής».

Κατόπιν εξηγεί ότι η ένταξη ΤΕΙ σε πανεπιστημιακό ίδρυμα εξισώνεται με τη μετατροπή του σε πανεπιστημιακό. Ευνοήτως, μία τέτοια ένταξη χρήζει τεκμηρίωσης και θέσπισης κανόνων, οι οποίοι να περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και του διδακτικού προσωπικού του ιδρύματος που πρόκειται να ενταχθούν στο πανεπιστήμιο, αλλά και ρύθμισης ως προς τον απαιτούμενο χρόνο και τις ειδικότερες διαδικασίες μετάβασης, ώστε, αφενός, να εκπληρώνεται εν τοις πράγμασι η προβλεπόμενη πανεπιστημιακή αποστολή και, αφετέρου, να μη ματαιώνεται η τεχνολογική ανώτατη εκπαίδευση, περιλαμβανομένων των εφαρμοσμένων επιστημών.

Επίσης, κατά την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, «η αυτόματη μετατροπή των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια μπορεί να δημιουργήσει πλείστα άλλα προβλήματα. Να αυξήσει αχρείαστα τον αριθμό των πανεπιστημίων, να δημιουργήσει γνωστικές και άλλες αλληλοεπικαλύψεις με τα υφιστάμενα πανεπιστήμια, κυρίως, όμως, να οδηγήσει σε δευτεροκλασάτα ιδρύματα που δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν ούτε στις ανάγκες των φοιτητών ούτε στις ανάγκες, κοινωνικές και παραγωγικές, της χώρας».

Μεταβατική περίοδος

Οπως ανέφερε στην «Κ» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ Απόστολος Κοκκώσης, ο αριθμός των διδασκόντων σε ΤΕΙ είναι περίπου 2.000. Καθώς η ίδια διαδικασία ένταξης σε πανεπιστήμιο της ίδιας περιφέρειας αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλα τα ΤΕΙ, οι διδάσκοντες θα καταλάβουν θέσεις πανεπιστημιακών με κλειστές διαδικασίες. Ωστόσο θα οριστεί και μεταβατική περίοδος, καθώς υπάρχουν διδάσκοντες στα ΤΕΙ χωρίς επιστημονικές δημοσιεύσεις και ελάχιστη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

Οι εξαγγελίες

Από την πλευρά του, ο κ. Γαβρόγλου εξήγγειλε για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τη δημιουργία 42 νέων θέσεων καθηγητών που θα κατανεμηθούν σε τρία χρόνια (2018-2019-2020) και πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για εργαστηριακό εξοπλισμό και ενίσχυση των υποδομών φοιτητικής μέριμνας. Αντίστοιχα για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, εξήγγειλε τη δημιουργία 18 θέσεων καθηγητών και πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ.