Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 20-XII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 19.- Μετά την πτώσιν του Νανκίν [πρωτεύουσα τότε της Κίνας], κατά τα γραφόμενα του αγγλικού Τύπου, αναμένεται ότι η ιαπωνική Κυβέρνησις πρόκειται να λάβη δραστικώτερα μέτρα εναντίον της Κίνας κατά της οποίας ίσως κηρύξη επισήμως πλέον τον πόλεμον. Εις τας ενεργείας της ταύτας η ιαπωνική Κυβέρνησις θα προβή υπό την πίεσιν των στρατιωτικών κύκλων της Ιαπωνίας. Την άποψιν των τελευταίων η Κυβέρνησις του Τόκιο υιοθέτησεν απολύτως. [...] Φυσικά υπάρχουν πολλοί Ιάπωνες οι οποίοι θλίβονται διότι η Ιαπωνία ακολουθεί τόσον αυστηράν πολιτικήν έναντι της Κίνας, αλλά δεν τολμούν να αντιτείνουν. Οι στρατιωτικοί είναι σήμερον οι πραγματικοί κύριοι της καταστάσεως και, κατά τας πληροφορίας του [ιαπωνικού] Πρακτορείου Ντομέι, είναι αποφασισμένοι να διεξαγάγουν τον πόλεμον μέχρι τέλους μετ’ εμπιστοσύνης εις την τελικήν νίκην. [Στη φωτογραφία, Κινέζοι αιχμάλωτοι στο Νανκίν.]

ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑ: Παρίσιοι, 19.- Κατά πληροφορίας εκ Τόκιο, η Eταιρεία Μεταναστεύσεως του Μαντζουκουό θ’ αποστείλη το προσεχές έτος 30.000 νέων Ιαπώνων εις το Μαντζουκουό διά να επιδοθούν εις την γεωργίαν και να βοηθήσουν εις την αγροτικήν ανάπτυξιν της χώρας. [...] Οι νέοι μετανάσται εκλέγονται μεταξύ των εφήβων, οι οποίοι εξήλθον των σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως και οι οποίοι δεν έχουν ακόμη την νόμιμον ηλικίαν της κατατάξεώς των εις τον στρατόν.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ