ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εως 3 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα για τις εισηγμένες

eos-3-ekat-eyro-ta-prostima-gia-tis-eisigmenes-561090694

Πρόστιμα που φτάνουν έως τα 3 εκατ. ευρώ προβλέπουν οι νέοι κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις εταιρείες καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαπράττουν παραβάσεις.

Πιο αναλυτικά, το χρηματικό πρόστιμο για τις «λιγότερο σημαντικές παραβάσεις» κυμαίνεται από 5.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος υπαιτιότητας της εταιρείας ή/και του εμπλεκόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, για τις «σημαντικές παραβάσεις» από 100.000 έως 300.000 ευρώ και για τις «πολύ σημαντικές παραβάσεις» από 1,5 εκατ. έως 3 εκατ. ευρώ. Για τις λιγότερο σημαντικές παραβάσεις μπορεί να υπάρξει επίπληξη και όχι πρόστιμο, όπως ξεκαθαρίζεται. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει το χρηματικό πρόστιμο που υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που επιδεινώνουν ή μετριάζουν την παραβατική συμπεριφορά.

Σε περίπτωση υποτροπής, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, το συνολικό ύψος του χρηματικού προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις «λιγότερο σημαντικές παραβάσεις», 10% στις «σημαντικές» και 20% στις «πολύ σημαντικές παραβάσεις». Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του χρηματικού προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο ύψος, ήτοι μέχρι 3 εκατ. ευρώ στην εταιρεία, και σε κάθε περίπτωση έως 5% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της, και μέχρι 3 εκατ. ευρώ σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το τελικό ύψος του χρηματικού προστίμου εναπόκειται στην κρίση και στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οπως όρισε η Ε.Κ. κατά την εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων στην οποία προχώρησε, κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η βαρύτητα της παράβασης με βάση την επίπτωσή της στη λειτουργία της εταιρείας και το γενικότερο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών και των μετόχων, η ευθύνη των προσώπων για την τέλεση της παράβασης καθώς και η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Προκειμένου να αξιολογηθεί η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη ιδίως τα αποτελέσματα που προκλήθηκαν ή απειλήθηκε να προκληθούν στην αγορά, και κυρίως την επίδραση στην αγορά, τη συμμετοχή σε δείκτες αναφοράς, όπως ενδεικτικά τον FTSE/ASE Large Cap, τον MSCI Greece, την κεφαλαιοποίηση εταιρείας ως ποσοστό της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α., το ύψος δανεισμού σε επενδυτές μέσω ομολόγων, τη διαπραγμάτευση παραγώγων με υποκείμενη αξία τη μετοχή ή τα ομόλογα της εταιρείας και το ύψος των εν λόγω ανοιχτών θέσεων.

Επίσης, τη διάρκεια της παράβασης, ήτοι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η παραβατική συμπεριφορά λαμβάνει χώρα και τη συχνότητα της παράβασης, δηλαδή εάν η παράβαση τελούνταν κατ’ εξακολούθησιν.

Παράλληλα, η Ε.Κ. θα λαμβάνει υπόψη τη λήψη μέτρων από τον παραβάτη για την παύση της παράβασης ή την άρση της παράβασης στο μέλλον, παρέχοντας παράλληλα τα σχετικά αποδεικτικά, καθώς και την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και την πληρότητα της συνεργασίας με τις Αρχές κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου. Η άρνηση του ελεγχομένου να συνεργαστεί ή η απόπειρα παρεμπόδισης του έργου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη διεξαγωγή έρευνας επί της συγκεκριμένης υπόθεσης θα προσμετρείται επιβαρυντικά κατά την επιμέτρηση του προστίμου.