ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι οφειλέτες χάνουν τον νόμο Κατσέλη

poioi-ofeiletes-chanoyn-ton-nomo-katseli-561128515

Τέλος εποχής στον νόμο Κατσέλη συνιστά το νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή και επιδιώκει την επιτάχυνση της διαδικασίας εκκαθάρισης και συζήτησης περίπου 40.000 αιτήσεων που εκκρεμούν στο πλαίσιο του νόμου που τέθηκε σε ισχύ με την έναρξη της κρίσης, το 2010, και αποτέλεσε ασφαλές καταφύγιο για δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες. 

Η επιτάχυνση θα γίνει μέσω της εκκαθάρισης των υποθέσεων και της υποχρέωσης υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού της συζήτησης από τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες σε αυστηρές προθεσμίες που ξεκινούν από τις αρχές Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους και λήγουν στα τέλη Ιουνίου του 2021. Η αίτηση προσδιορισμού θα συνοδεύεται με ηλεκτρονική υποβολή όλων των σχετικών εγγράφων και δικαιολογητικών σε συνδυασμό με τη συναίνεσή τους για την άρση του φορολογικού και τραπεζικού τους απορρήτου έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ειλικρίνεια των στοιχείων που επικαλούνται. 

Με τον τρόπο αυτό θα γίνει επικαιροποίηση αλλά και έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων που επικαλούνται, έτσι ώστε όσοι δεν δικαιούνται την προστασία του νόμου να υποχρεωθούν σε παραίτηση. Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία διαπιστώνεται ότι ένα σημαντικό μέρος των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη, το οποίο εισάγεται στο ακροατήριο και ανέρχεται περίπου στο 25%, δεν συζητείται είτε λόγω ματαίωσης είτε λόγω παραίτησης από το δικόγραφο. Με βάση την εμπειρία που μεταφέρεται από τις τράπεζες, πρόκειται για δανειολήπτες που είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές και καταθέτουν αίτηση ένταξης στον νόμο προκειμένου να κερδίσουν χρόνο έως την εκδίκασή της, από την οποία μετά παραιτούνται. 

Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη παρέμβαση κρίνεται απολύτως αναγκαία, δεδομένου ότι περισσότερες από 40.000 αιτήσεις έχουν προσδιορισμένες δικασίμους μετά την 1η Ιανουαρίου του 2021, πολλές μάλιστα από τις οποίες έχουν λάβει ημερομηνία για συζήτηση ακόμη και μετά το έτος 2027. Με δεδομένο μάλιστα ότι πολλές από τις εκκρεμείς αιτήσεις έχουν κατατεθεί πριν από το 2015, είναι προφανές ότι η διάρκεια της δίκης υπερβαίνει κατά πολύ τους κανόνες ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης. 

Οι προθεσμίες

Η επικαιροποίηση των στοιχείων θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, και οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού θα πρέπει να κατατεθούν μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες:

α) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν μέχρι και τις 31.12.2014, από την 1.12.2020 έως και τις 15.1.2021.

β) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2015 έως και 30.6.2015, από την 1.12.2020 έως και τις 31.1.2021.

γ) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.7.2015 έως και 31.12.2015, από την 1.12.2020 έως και τις 15.2.2021.

δ) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2016 έως και 30.6.2016, από την 1.12.2020 έως και τις 28.2.2021.

ε) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.7.2016 έως και 31.12.2016, από την 1.12.2020 έως και τις 15.3.2021.

στ) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2017 έως και 30.6.2017, από την 1.12.2020 έως και τις 31.3.2021.

ζ) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.7.2017 έως και 31.12.2017, από την 1.12.2020 έως και τις 15.04.2021.

η) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2018 έως και 30.6.2018, από την 1.12.2020 έως και τις 30.04.2021.

θ) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.7.2018 έως και 31.12.2018, από την 1.12.2020 έως και τις 15.05.2021.

ι) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2019 και μετά, από την 1.12.2020 έως και τις 31.05.2021.

ια) Για υποθέσεις οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται έπειτα από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σε δικάσιμο μετά τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από την 1.12.2020 έως και τις 30.6.2021. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις που ματαιώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά τις 15.6.2021.

Η διαδικασία συζήτησης θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία μαρτύρων και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, προκειμένου, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «να παύσει το καθεστώς οι μεν καλόπιστοι δανειολήπτες να τελούν υπό καθεστώς ομηρίας, οι δε στρατηγικοί κακοπληρωτές να τελούν υπό καθεστώς μη ανεκτής από την έννομη τάξη οιονεί προστασίας».

Κατ’ εξαίρεσιν, μπορεί ο ειρηνοδίκης, μετά τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας και εφόσον κρίνει απολύτως αναγκαία την εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο ή την παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους, να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε συγκεκριμένες προθεσμίες.