ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαγωνισμός για δωρεάν Wi-Fi σε 2.500 περιοχές

Διαγωνισμός για δωρεάν Wi-Fi σε 2.500 περιοχές

Λίγο πιο κοντά στη γραμμή αφετηρίας βρίσκεται το έργο που θα επιτρέψει την παροχή δωρεάν ασύρματου Ιντερνετ σε υπαίθριους ή κλειστούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τοποθετούν σημεία πρόσβασης σε όλη την Ελλάδα και για τον σκοπό αυτό το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διενεργεί μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης – Wi-Fi πρόσβασης σε όλη την επικράτεια. Εκτιμάται ότι στις περισσότερες περιοχές θα απαιτηθεί να εγκατασταθούν δύο σημεία πρόσβασης, με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό να είναι τρία ανά περιοχή.  

Χώροι με ιδιαίτερα υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση, όπου δηλαδή συναθροίζεται κοινό, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις ή αποτελούν σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, θα λειτουργήσουν ως βασικοί πόλοι για την τοποθέτηση σημείων πρόσβασης στο ασύρματο Ιντερνετ. Σε κάθε περίπτωση, τα σημεία εγκατάστασης θα υποδειχθούν από τους κατά τόπους δήμους, ενώ η διαχείριση, η παρακολούθηση  και ο έλεγχος του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος. Ο τελευταίος θα αναλάβει και την παρακολούθηση και διαχείριση όλου του δικτύου για τουλάχιστον τρία χρόνια. 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 14,7 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), ενώ υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης ύψους 3,6 εκατ. ευρώ (αντιστοιχεί στο 25% της αρχικής αξίας της σύμβασης).   

Η διεύρυνση της δωρεάν πρόσβασης σε ασύρματο Διαδίκτυο συμβάλλει στην ενίσχυση του τουρισμού, βελτιώνει ευρύτερα τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών και συνδράμει την αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης. Οπως επισημαίνεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού, τα τελευταία χρόνια η αύξηση στην ευρυζωνική διείσδυση έχει αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει αφενός στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών και αφετέρου στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω της πληθώρας των εφαρμογών που προσφέρονται μέσω Διαδικτύου.   

Στα σημεία εγκατάστασης δεν υπάρχουν, γενικά, ανεπτυγμένες υποδομές πρόσβασης και αξιοποίησης ευρυζωνικών ασύρματων υπηρεσιών, για αυτό και το έργο έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία και εγκατάσταση του εξοπλισμού που θα αποτελέσει τη βάση για τη μετέπειτα ανάπτυξη και διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Ενας από τους βασικούς στόχους του έργου είναι να λειτουργήσει ως βάση για την υλοποίηση υποδομών έξυπνων πόλεων (π.χ. δίκτυα αισθητήρων περιβαλλοντολογικών συνθηκών, συνθηκών διαβίωσης, φανάρια κ.λπ.). 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 26η Μαρτίου, ενώ τέσσερις ημέρες μετά θα λάβει χώρα η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών.