Οικοδομική άδεια με αναδρομική ισχύ για το The Mall Athens

Οικοδομική άδεια με αναδρομική ισχύ για το The Mall Athens

Από το υπ. Ανάπτυξης, με διάταξη στο νομοσχέδιο για δημόσιες συμβάσεις

3' 18" χρόνος ανάγνωσης

Στην οριστική νομιμοποίηση του εμπορικού κέντρου The Mall Athens προχωρεί το υπουργείο Ανάπτυξης. Με διάταξη σε σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις το υπουργείο προβλέπει την έκδοση της οικοδομικής άδειας του εμπορικού κέντρου και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, δηλαδή από την ημέρα που αυτό ανεγέρθηκε. Στο ίδιο σχέδιο νόμου, το ΥΠΑΝ οριοθετεί περιοχές για αναπτυξιακά έργα μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, ενώ διευρύνει τις αρμοδιότητες του ΤΕΕ. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που τροποποιούν τη νομοθεσία για τα δημόσια έργα.

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις, το άρθρο 218 (από τα 219) αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης και αναβάθμισης του Mall (σύμφωνα με το ειδικό χωρικό σχέδιο, που εγκρίθηκε με προεδρικό διάταγμα πέρυσι). Οπως προβλέπει, το τμήμα Πολεοδομίας του ΥΠΑΝ θα εκδώσει την οικοδομική άδεια του Mall (που θα περιλαμβάνει τόσο το υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα, το οποίο νομιμοποιεί, όσο και τις εργασίες αναβάθμισης που θα πραγματοποιηθούν στη συνέχεια) και μάλιστα από την ημερομηνία ανέγερσής του. Με τον ίδιο τρόπο (αλλά από υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος) θα «σβηστούν» τυχόν παρανομίες στα κτίρια των υπόλοιπων δύο ενοτήτων (περιλαμβάνουν ένα οικιστικό συγκρότημα που ήταν το Χωριό Τύπου). Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει (απόφαση 376/2014) ότι η παροχή υπερδιπλάσιου συντελεστή από το τότε υπουργείο Πολιτισμού (το οποίο χειριζόταν τα ολυμπιακά έργα) για την ανέγερση του εμπορικού κέντρου δεν ήταν σύννομη.

Με άλλη ρύθμιση (αυτή τη φορά στο άρθρο 219) το υπουργείο Ανάπτυξης ζωνοποιεί κατά το δοκούν περιοχές Natura, ώστε να χωροθετήσει σε αυτές «ήπιες αναπτυξιακές δραστηριότητες δημοσίου ενδιαφέροντος» (φαίνεται να εξυπηρετεί τουριστικές εγκαταστάσεις). Οπως προβλέπει, μέσα από μια διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που περιλαμβάνει και την εκπόνηση από τον ενδιαφερόμενο ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης (και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών από το υπουργείο Περιβάλλοντος για το σύνολο των Natura) θα ορίζεται μέσα στις προστατευόμενες περιοχές μια υποπεριοχή στην οποία θα ισχύουν διαφορετικοί κανόνες.

Η επιλογή αυτή του υπουργείου έρχεται σε μια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά την κακή εφαρμογή από τη χώρα μας της νομοθεσίας για τη δέουσα εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις προστατευόμενες περιοχές, ενώ έχει ήδη προηγηθεί καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωδικαστήριο για την πλημμελή προστασία των περιοχών Natura (βλ. «Κ» 25.1.2021).

Επίσης, με δύο κεφάλαια το υπουργείο Ανάπτυξης διευρύνει τις αρμοδιότητες του ΤΕΕ. Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι μπορεί να αναλαμβάνει την ωρίμανση έργων για λογαριασμό φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, προβλέπει τη σύσταση υπηρεσίας Γενικού Επαγγελματικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) στο ΤΕΕ για όσους ασκούν τεχνικό έργο (υποκαθιστώντας το υπουργείο Υποδομών), ενώ νομιμοποιεί δαπάνες του ΤΕΕ για τις οποίες δεν υπήρχαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τελευταία 20ετία ή και περισσότερο.

Τι αλλάζει σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων

Στα δημόσια έργα, οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη διαβούλευση του περασμένου Νοεμβρίου είναι ελάχιστες. Οι βασικές τροποποιήσεις της νομοθεσίας είναι οι ακόλουθες:

• Ορίζεται ως ασυνήθιστα χαμηλή η προσφορά που έχει απόκλιση μεγαλύτερη του 10% από τις υπόλοιπες που κατατέθηκαν σε ένα διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή ζητεί εξηγήσεις και αν δεν απαντηθούν εντός 10ημέρου ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Ενδιαφέρουσα προσθήκη είναι ότι οι παρεχόμενες εξηγήσεις «αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης, που δεν μπορεί να μεταβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης».

• Ο ανάδοχος ενός έργου θα πρέπει να ελέγξει τη μελέτη εκτέλεσης έργων πριν από την εγκατάστασή του σε εργοτάξιο. Αν επιθυμεί αλλαγές, τότε εφόσον αυτές είναι επουσιώδεις μπορούν να εγκριθούν. Αν δεν είναι, τότε η σύμβαση διαλύεται χωρίς αποζημίωση για τον ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απευθυνθεί στον πρώτο επιλαχόντα με την ίδια μελέτη κ.ο.κ.

• Η επίβλεψη δημοσίων έργων μπορεί να ασκηθεί και από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα (το ΥΠΟΜΕΔΙ θα ορίσει τα κριτήρια πιστοποίησης). Ο ιδιώτης θα είναι υπεύθυνος και ποινικά έναντι του κυρίου του έργου, ενώ η υπηρεσία θα διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου του ιδιώτη.

• Ως προς την ολοκλήρωση του συμβατικού χρόνου ενός έργου: ο ανάδοχος οφείλει να συνεχίσει τις εργασίες μετά το πέρας της προθεσμίας για το ήμισυ του συμβατικού χρόνου (ήταν το ένα τρίτο του συμβατικού χρόνου).