ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 633,2 εκατ. ευρώ το μέρισμα Δημοσίου από Τράπεζα της Ελλάδος

Στα 633,2 εκατ. ευρώ το μέρισμα Δημοσίου από Τράπεζα της Ελλάδος

Κέρδη ύψους 946,6 εκατ. ευρώ θα διανείμει η ΤτΕ για τη χρήση του 2020, από τα οποία τα 633,2 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο. Τα κέρδη της τράπεζας στη χρήση 2020 ανήλθαν σε 661,7 εκατ. ευρώ, έναντι 842,3 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση και είναι μειωμένα κατά 180,6 εκατ. ευρώ. Ομως, μετά την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων και τη μεταφορά στα κέρδη προς διάθεση του υπολοίπου του ειδικού αποθεματικού συνολικού ύψους 284,9 εκατ. ευρώ, τα προς διάθεση κέρδη ενισχύθηκαν κατά 946,6 εκατ. ευρώ. Η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων αντισταθμίζει σημαντικό μέρος των απωλειών στα καθαρά έσοδα και επιτρέπει στο Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ανά μετοχή ύψους 0,6720 ευρώ, αμετάβλητου δηλαδή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Η μείωση οφείλεται στην πτώση κατά 27,7% των καθαρών εσόδων, το ύψος των οποίων διαμορφώνεται στα 843,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1.166,1 εκατ. ευρώ στη χρήση 2019. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤτΕ, η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 221,6 εκατ. ευρώ των τόκων – εξόδων από δάνεια σε ευρώ σε πιστωτικά ιδρύματα της Ζώνης του Ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής, λόγω της μέσης αύξησης του υπολοίπου τους και του εκτοκισμού τους με αρνητικό επιτόκιο, καθώς και στη μείωση των εσόδων από τόκους του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά 61,3 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα:

Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 644,2 εκατ. ευρώ, έναντι 907,0 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 29,0%. 

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 13,4% και διαμορφώθηκαν σε 117,4 εκατ. ευρώ, έναντι 103,5 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. 

Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές ανήλθαν σε 48,5 εκατ. ευρώ, έναντι 134,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 86,3 εκατ. ευρώ. 

Τέλος, τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,4 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 33,2 εκατ. ευρώ, έναντι 20,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Τα συνολικά έξοδα της ΤτΕ πλην των προβλέψεων, δηλαδή αυτά που αφορούν σε  δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικές παροχές, αποσβέσεις, λοιπές δαπάνες διαχείρισης και λοιπά έξοδα, διαμορφώθηκαν σε 452,2 εκατ. ευρώ, έναντι 891,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 439,7 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή, σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των δαπανών προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 381,5 εκατ. ευρώ, έναντι 824,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, εξαιτίας των μειωμένων προβλέψεων που προέκυψαν από τις αναλογιστικές μελέτες σε σχέση με τη χρήση 2019, για το ασφαλιστικό της τράπεζας, η οποία καλύπτει εξ ολοκλήρου τις συνταξιοδοτικές δαπάνες του προσωπικού της.