ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αιτήσεις για επιδότηση δόσεων επιχειρηματικών δανείων

Αιτήσεις για επιδότηση δόσεων επιχειρηματικών δανείων

Ανοιξε χθες η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες πλήττονται από την πανδημία και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» για την επιδότηση από το κράτος των δόσεων των δανείων που έχουν προς τις τράπεζες.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 9 Μαΐου και η καταβολή της 1ης δόσης θα γίνει στις 31 Μαΐου και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου.

Προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι να έχουν αποδεδειγμένα παρουσιάσει μείωση του τζίρου τους ίση ή μεγαλύτερη του 20% το 2020 σε σχέση με το 2019 και να έχουν ενταχθεί σε κάποιο από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της COVID-19. Στις επιλέξιμες προς επιδότηση κατηγορίες εντάσσονται επίσης επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων και έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση ή έχουν ενταχθεί σε άλλα μέτρα στήριξης, καθώς και όσοι έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, ή έχουν εργαζομένους που μπήκαν σε καθεστώς αναστολής εργασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους και η διαδικασία θα είναι ηλεκτρονική χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά.

Με την υποβολή της αίτησης, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αποδέχονται την άρση του τραπεζικού και του φορολογικού τους απορρήτου, προκειμένου να ελεγχθούν όλα τα στοιχεία σε σχέση με την οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε συγκεκριμένα στάδια που προβλέπουν τα εξής:

1. Ελεγχος επιλεξιμότητας με διασταυρώσεις στοιχείων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη. Στο στάδιο αυτό θα αντλούνται αυτόματα στοιχεία από βάσεις δεδομένων του Δημοσίου και των τραπεζών ή των διαχειριστών δανείων.

2. Εφόσον βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα θα εγκρίνεται η κρατική επιδότηση ηλεκτρονικά και ο οφειλέτης θα ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα – email.

3. Ο οφειλέτης θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων, με σκοπό να ρυθμίσει το μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινάει 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης. Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε ο οφειλέτης θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσει το δάνειό του, το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου, και εν συνεχεία θα γίνει η καταβολή της επιδότησης, η οποία ξεκινάει 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει λάβει αναστολή δόσεων από την τράπεζα, δηλαδή έχει ενταχθεί σε μορατόριουμ, θα μπορεί να κάνει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα και είτε να διακόψει την αναστολή είτε να επιλέξει η κρατική επιδότηση να ξεκινήσει μετά τη λήξη της αναστολής.

Η επιδότηση θα καλύπτει κάθε οφειλή ξεχωριστά, δηλαδή ο οφειλέτης θα μπορεί να κάνει πάνω από μία αίτηση ανάλογα με τις οφειλές που έχει προς τις τράπεζες.

Εφόσον όμως είναι δάνεια που δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης, το καταγγελμένο τμήμα των οφειλών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των δανείων που έχει λάβει η επιχείρηση από τις τράπεζες. Η καταγγελία του δανείου δεν θα πρέπει να έχει γίνει πριν από τον Δεκέμβριο του 2018.