ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναπτυξιακό νόμος: Ταχύτερη αξιολόγηση για τα έργα που εντάχθηκαν

Αναπτυξιακό νόμος: Ταχύτερη αξιολόγηση για τα έργα που εντάχθηκαν

Στην επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο αποσκοπεί η νέα ρύθμιση σχετικά με τους ελέγχους που προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης Νίκου Παπαθανάση.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών στο πλαίσιο του ελέγχου πληρότητας του φακέλου για ένα επενδυτικό σχέδιο ελέγχεται από μέλος του εθνικού μητρώου πιστοποιημένων αξιολογητών, το οποίο εντός 24 ωρών υποχρεούται να αποδεχθεί ή να απορρίψει αιτιολογημένα τη σχετική χρέωση. Το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται από τον αξιολογητή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εντός 2 ημερών από την ώρα αποδοχής της χρέωσης. Σε διαφορετική περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο ανατίθεται εκ νέου προς έλεγχο πληρότητας σε άλλον αξιολογητή με την ίδια διαδικασία. Ο έλεγχος πληρότητας διενεργείται με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας.

Επιπλέον, με την ίδια απόφαση προβλέπεται ότι κατά τον έλεγχο πληρότητας δεν δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων πλην των περιπτώσεων στις οποίες οι προϋποθέσεις για την έκδοση των οικείων δικαιολογητικών συνέτρεχαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση που ο φορέας υποβάλει διευκρινιστικά ή συμπληρωματικά στοιχεία οικειοθελώς, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη ακόμα και αν δεν έχει εκπνεύσει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής. Εφόσον η υποβληθείσα αίτηση κριθεί πλήρης, το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το ΠΣΚΕ. Εάν το επενδυτικό σχέδιο απορριφθεί για λόγους μη πληρότητας της αίτησης υπαγωγής, ο φορέας υποδοχής επανεξετάζει την πληρότητα της αίτησης ως προς τα σημεία για τα οποία κρίθηκε μη πλήρης. Εάν ο φορέας υποδοχής διαπιστώσει ότι η αίτηση είναι πλήρης, το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή του στο σύστημα και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται περαιτέρω. Εάν κρίνει ότι ορθώς απορρίφθηκε η αίτηση για λόγους μη πληρότητας, οι οποίοι εξακολουθούν να υφίστανται και μετά την υποβολή των συμπληρωματικών ή διορθωτικών δικαιολογητικών ή και την προσκόμιση των διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων, εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη από τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας, η οποία γνωστοποιείται στον φορέα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Κατά της απορριπτικής πράξης δεν προβλέπεται δικαίωμα ένστασης του άρθρου και το οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.