ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι αλλάζει στις συμβάσεις εργασίας της ΔΕΗ

ti-allazei-stis-symvaseis-ergasias-tis-dei-2346458

Με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ και με συμβάσεις ιδιωτικού τομέα θα προσλαμβάνονται στο εξής οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τον μετασχηματισμό της εταιρείας που περιλαμβάνονται στο ενεργειακό νομοσχέδιο που τέθηκε από χθες και μέχρι τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου σε δημόσια διαβούλευση. Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης αλλαγές στο καθεστώς προσλήψεων στελεχών (αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους, γενικούς διευθυντές και διευθυντές) περιορίζοντας τη θητεία τους από τα 4 έτη σήμερα στα 3 και καθιερώνοντας αποκλειστικά την επιλογή τους κατόπιν δημόσιας προκήρυξης. Προβλέπει τη δυνατότητα μετακίνησης των εργαζομένων μεταξύ της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της, αλλά και προς το Δημόσιο, ενώ δίνει τη δυνατότητα στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ να εφαρμόζει στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου. Τα προγράμματα όπως προβλέπεται θα επιβαρύνουν την εταιρεία και θα εφαρμόζονται βάσει καθορισμένων κριτηρίων, ιδίως για συγκεκριμένες ειδικότητες και υπηρεσιακές μονάδες. Η εν λόγω ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στη ΔΕΗ να καταρτίσει στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου ανά ειδικότητα, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο να φύγει από την εταιρεία τεχνικό προσωπικό που είναι αναγκαίο για τη συνέχιση της λειτουργίας της.

Στο επίμαχο θέμα των προσλήψεων, το νομοσχέδιο ρητά προβλέπει ότι καταρτίζονται συμβάσεις αορίστου χρόνου, που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου, όπως αυτές ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην Επιχείρηση συλλογική σύμβαση εργασίας ή από τον κανονισμό προσωπικού της ΔΕΗ. Ρητώς προβλέπεται επίσης ότι οι συμβάσεις αυτές, που θα αφορούν προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού της ΔΕΗ, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, η βασικότερη αλλαγή είναι ότι ο ρόλος του ΑΣΕΠ περιορίζεται μόνο στον έλεγχο της νομιμότητας. Η υφιστάμενη επιτροπή αμοιβών αναβαθμίζεται σε επιτροπή αμοιβών και προσλήψεων, αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΗ, τριετούς θητείας. Η επιτροπή αυτή θα εισηγείται στο Δ.Σ. την πολιτική προσλήψεων προσωπικού, τον καθορισμό της διαδικασίας προσλήψεων για τα στελέχη και την πολιτική των αμοιβών τους. Ακολουθεί προκήρυξη που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ενώ η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου. Η επιτροπή αναλαμβάνει να αποστείλει τον πίνακα κατάταξης των προσληφθέντων στο ΑΣΕΠ για έλεγχο νομιμότητας εντός δέκα ημερών. Το ΑΣΕΠ σε διάστημα 20 ημερών είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιήσει τον έλεγχο και να επιστρέψει τον πίνακα στη ΔΕΗ.

Προμήθειες

Το νομοσχέδιο εισάγει πιο ευέλικτες ρυθμίσεις και στον τομέα των προμηθειών. Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι, στο εξής, η ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της ΔΕΗ άνω και κάτω των χρηματικών ορίων των ευρωπαϊκών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις θα γίνεται με βάση τον αντίστοιχο κανονισμό της εταιρείας, κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του κανονισμού της ΔΕΗ θα έχει η επιτροπή ελέγχου της ΔΕΗ, η οποία αναβαθμίζεται τόσο ως προς τον ρόλο της όσο και με την προσθήκη ακόμη δύο μελών. Στην ουσία, πρόκειται για την επαναφορά των προμηθειών στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την εφαρμογή του μνημονιακού νόμου του 2012, που ενέταξε και τη ΔΕΗ στο καθεστώς των προμηθειών του Δημοσίου. Το νομοσχέδιο, όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, καταργεί την έκπτωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων στο τιμολόγιο ρεύματος για τους εργαζομένους και συνταξιούχους της ΔΕΗ, και περιορίζει την έκπτωση στο ανταγωνιστικό σκέλος σε ποσοστό 30%. Επιπλέον, μειώνει τη χρέωση για Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας στο νυχτερινό τιμολόγιο για πάνω από 1.600  kWh με στόχο την ελάφρυνση των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν θερμοσυσσωρευτές τον χειμώνα. Προς αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος οφειλών των δημοτικών επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ, καθιστά τους δήμους εγγυητές έναντι των συμβάσεων προμήθειας ρεύματος για τις δημοτικές εταιρείες. Για την ταχεία υλοποίηση του target  model που έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση, το νομοσχέδιο προβλέπει την έκδοση υπουργικής απόφασης για τη θέσπιση δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποχρεώσεων που απορρέουν για τον ΑΔΜΗΕ και το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και την επιβολή προστίμων και κυρώσεων από τη ΡΑΕ σε περίπτωση παραβιάσεων. Το νομοσχέδιο προβλέπει, τέλος, σειρά διατάξεων για τις ΑΠΕ, μεταξύ των οποίων τη δυνατότητα υλοποίησης έργων με ισχύ άνω των 250 MW εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας και τη χορήγηση αδειών σε υβριδικά έργα, αποδεσμεύοντας τη διαδικασία αδειοδότησης με την τιμολόγησή τους.

Πώληση ΔΕΠΑ

Τριχοτόμηση της ΔΕΠΑ σε ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΔΕΠΑ Υποδομών και ΔΕΠΑ Διεθνών Εργων και διάθεση σε στρατηγικό επενδυτή του 65%, του συνόλου δηλαδή του ποσοστού που κατέχει το Δημόσιο, στις δύο πρώτες εταιρείες, προβλέπει το νομοσχέδιο που δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΝ. Στη ΔΕΠΑ Διεθνών Εργων θα περάσουν οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ στον αγωγό Ελλάδας – Ιταλίας (IGI) και στον EastMed, όπως και στον αγωγό ΙGB (Eλλάδας – Βουλγαρίας), καθώς και η πιθανή συμμετοχή της στον τερματικό σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης. Η πιθανή δέσμευση χωρητικότητας από τη ΔΕΠΑ ωστόσο στο ίδιο έργο περνάει στη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Οι μετοχές της ΔΕΠΑ Διεθνών Εργων θα περιέλθουν στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο στη συνέχεια θα τις μεταβιβάσει άνευ ανταλλάγματος στο Δημόσιο ή σε εταιρεία που θα υποδείξει το Δημόσιο. Η έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ΔΕΠΑ Υποδομών επαφίεται στην κρίση του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ μπορεί να ξεκινήσει πριν από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της ενιαίας ΔΕΠΑ.