Πολύ λίγες οι επενδύσεις για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στην Ελλάδα

Πολύ λίγες οι επενδύσεις για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στην Ελλάδα

1' 57" χρόνος ανάγνωσης

Στην πεντάδα των χωρών της Ε.Ε. με τις χαμηλότερες επενδύσεις εταιρειών το 2019 στην ενεργειακή απόδοση συγκαταλέγεται η Ελλάδα μαζί με τη Λιθουανία, την Εσθονία, τη Ρουμανία και τη Γαλλία, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας σε σχέση με το ενεργειακό κόστος. Τα στοιχεία αποτυπώνονται στη νέα έκθεση της ΕΤΕπ με τίτλο  «Going Green – Who is investing in energy efficiency, and why it matters», που βασίζεται στην ετήσια έρευνα επενδύσεων που διενεργήθηκε σε 12.500 επιχειρήσεις κρατών-μελών της Ε.Ε. Η έκθεση, διαπιστώνει επίσης ότι το 1/3 των εταιρειών που τοποθετούνται στην Ελλάδα, επενδύει και στην ενεργειακή απόδοση (26% του συνόλου των επιχειρήσεων) διαθέτοντας το 1/10 των συνολικών του επενδύσεων, ποσοστό μικρότερο από τον μέσον όρο της Ε.Ε. και των ΗΠΑ.

Διερευνώντας τον ρόλο που διαδραματίζουν διάφοροι παράγοντες στις αποφάσεις των εταιρειών σε σχέση με τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, η έρευνα της ΕΤΕπ διαπιστώνει ότι οι εταιρείες στην Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο και στην Ισπανία, πιστεύουν ότι περισσότερο από το 50% των κτιριακών τους εγκαταστάσεων ακολουθεί υψηλές ή τις βέλτιστες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από εκείνο στις εταιρείες της Λιθουανίας, οι οποίες αναφέρουν ότι μόνο το 16% των κτιριακών τους εγκαταστάσεων έχει ενεργειακή αποδοτικότητα. Οι εταιρείες των νότιων χωρών της Ε.Ε. μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα επιβαρύνονται με το υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο, όπως διαπιστώνει η ΕΤΕπ, είναι ευθέως ανάλογο με την ύπαρξη υψηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ρόλος που διαδραματίζει το ενεργειακό κόστος στις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων, πάντως, διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών και είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019 το μερίδιο των εταιρειών που ανέφεραν ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στις επενδύσεις κυμαίνεται από 6% στη Δανία έως 56% στη Λετονία.

Η έκθεση της ETEπ διαπιστώνει μια συνολικότερη υστέρηση των εταιρειών της Ε.Ε. σε επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης το 2019 σε σχέση με τις εταιρείες των ΗΠΑ, παρότι είναι ζωτικής σημασίας για την πράσινη ανάκαμψη της Ευρώπης. Λιγότερες από τις μισές εταιρείες έχουν επενδύσει σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης και όπου αυτό συνέβη, αφορά μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού προϋπολογισμού των επιχειρήσεων. Μόνο το 40% των εταιρειών της Ε.Ε. έλαβε μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη Σλοβακία (61%) και ακολουθούν η Ισπανία, η Τσεχία, η Αυστρία, η Σλοβακία, η Πορτογαλία και η Σουηδία.