ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συσσωρευμένες ζημίες 666 εκατ. για Folli Follie

Συσσωρευμένες ζημίες 666 εκατ. για Folli Follie

Ζημίες της τάξεως των 121 εκατ. ευρώ κατέγραψε, κατά τη χρήση του 2019, ο όμιλος Folli Follie, μέγεθος που είναι μειωμένο κατά περίπου 44% συγκριτικά με το 2018, σύμφωνα με τις μη ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές οικονομικές καταστάσεις. Συρρίκνωση καταγράφουν και οι λειτουργικές ζημίες,, που διαμορφώθηκαν σε περίπου 74 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι 156,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, με τον κύκλο εργασιών να τοποθετείται σε 203 εκατ. ευρώ από 297 εκατ. ευρώ το 2018. Οι συσσωρευμένες ζημίες του ομίλου ανήλθαν το 2019 στο αστρονομικό ποσό των 666 εκατ. ευρώ, ενώ αυξήθηκαν σε 296 εκατ. ευρώ (από -175,4 εκατ.) και τα αρνητικά ίδια κεφάλαια.

Το 2019 ο όμιλος παρουσιάζει συνολικές υποχρεώσεις 708 εκατ. ευρώ από τις οποίες 479 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε βραχυπρόθεσμα δάνεια. Πέρυσι, σε σχέση με το 2018, ο όμιλος κατέγραψε σημαντική μείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης, καθώς αυτά υποχώρησαν κατά 27%, σε 51,7 εκατ. ευρώ και 40% σε 89,5 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Εμφανίζει εμπορικές υποχρεώσεις ύψους 153,4 εκατ. ευρώ και εμπορικές απαιτήσεις 33,7 εκατ. ευρώ.

Ορκωτοί

Δεδομένου ότι οι οικονομικές καταστάσεις του 2019 είναι ανέλεγκτες, τα βλέμματα είναι στραμμένα στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές, όπως και στις παρατηρήσεις αυτών.

Βασική προτεραιότητα της διοίκησης της Folli Follie είναι η υπαγωγή, προς επικύρωση, στη Δικαιοσύνη της συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τα άρθρα 106 β΄ και δ΄ του πτωχευτικού κώδικα. Προς την κατεύθυνση αυτή, αναμένεται το προσεχές διάστημα η εταιρεία να εκκινήσει τη διαδικασία της πρόσκλησης προς παροχή συγκατάθεσης (Launch Consent Solicitation) προς τους κατόχους ομολόγων της. Υπολογίζεται ότι οι ομολογιούχοι θα διαθέτουν 21 ημέρες για να εγκρίνουν, μέσω γενικής συνέλευσης, το σχέδιο εξυγίανσης του ομίλου, γεγονός που αποτελεί το τελευταίο προαπαιτούμενο για την υποβολή από τη Folli Follie προς έγκριση από τη Δικαιοσύνη του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται και η δικαστική απόφαση για την άρση ή μη της δέσμευσης ποσού της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ, καθώς η Folli Follie έχει ανάγκη από ρευστότητα, δεδομένου ότι έχουν δεσμευθεί ακόμη 2 εκατ. ευρώ, βάσει διάταξης της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Το εν λόγω ποσό αποτελεί μέρος του διανεμηθέντος από τη θυγατρική FF Group Bulgaria EOOD μερίσματος για τις χρήσεις 2017 και 2018.

Προληπτικά μέτρα

Πριν από λίγες ημέρες, η εταιρεία εξασφάλισε τη λήψη προληπτικών μέτρων του άρθρου 106Α, βάσει του οποίου απαγορεύεται κάθε μέτρο, εκκρεμές ή μη, ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών κατά της εταιρείας. Οπως και τη λήψη και εκτέλεση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου εις βάρος της, συμπεριλαμβανομένων της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, και την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Κατόπιν αιτήματος της Folli Follie, εξαιρέθηκαν από τα προληπτικά μέτρα οι εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων, το Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ, με τα προληπτικά μέτρα να ισχύουν μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της αίτησης της εταιρείας.