ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 531,7 εκατ. ευρώ ο τζίρος της Wind Hellas το 2019

Στα 531,7 εκατ. ευρώ ο τζίρος της Wind Hellas το 2019

Αυξημένο κύκλο εργασιών, που διαμορφώθηκε στα 531,7 εκατ. ευρώ έναντι 513 εκατ. ευρώ το 2018, εμφάνισε το 2019 η Wind Hellas. Οπως προκύπτει από τα δημοσιοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, η εταιρεία κατά την περασμένη χρήση παρουσίασε ενίσχυση (+5%) εσόδων από τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, σε 270,5 εκατ. ευρώ, και άνοδο των εισπράξεων από υπηρεσίες σταθερής, οι οποίες ανήλθαν σε 164,3 εκατ., από 160 εκατ. το 2018. Πέρυσι, αυξημένα σε σχέση με το 2018 κατά 5,6% και 7%, σε 41,3 εκατ. ευρώ και 34,5 εκατ. ευρώ, ήταν τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής και από τέλη διασύνδεσης, αντιστοίχως. Ωστόσο, μείωση κατά 8,7%, σε περίπου 21 εκατ. ευρώ, από 23 εκατ. ευρώ το 2018, κατέγραψαν τα έσοδα από πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Επίσης, η Wind Hellas κατά τη χρήση του 2019 εμφάνισε λειτουργικά κέρδη εκμετάλλευσης ύψους 34,2 εκατ. ευρώ, από ζημίες της τάξεως των 7 εκατ. ευρώ το 2018, και κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (Ebitda) 240,7 εκατ. ευρώ, από 114,8 εκατ. ευρώ. Μείωσε τις προ φόρων ζημίες σε 24,5 εκατ. ευρώ, από 47,4 εκατ. ευρώ, ενώ ανάλογη υποχώρηση κατέγραψαν οι ζημίες μετά από φόρους, που διαμορφώθηκαν σε 21,1 εκατ. ευρώ, από 41 εκατ. ευρώ το 2018.

Η εταιρεία εμφανίζει δανειακές υποχρεώσεις 463,4 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια ύψους 88,8 εκατ. ευρώ, ενώ κατά τη χρήση του 2019 οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν σε 203 εκατ. ευρώ, από 97,2 εκατ. ευρώ το 2018. Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων βραχυπρόθεσμων προθεσμιακών καταθέσεων, διαμορφώνονται σε 46 εκατ. ευρώ, από 29,4 εκατ. ευρώ το 2018, με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ομίλου τηλεπικοινωνιών να αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό 50% την αναλογία που κατέχει η Wind στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις και στις συναλλαγές της Victus Networks. Η τελευταία έχει ως αντικείμενο τη συνεκμετάλλευση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και έχει συσταθεί από τις Wind και Vodafone, που συμμετέχουν με 50% η καθεμία στο μετοχικό κεφάλαιο της Victus.

Επιπτώσεις λόγω πανδημίας

Για το 2020 η Wind Hellas σημειώνει πως, λόγω της καθίζησης των τουριστικών αφίξεων, ο αντίκτυπος στα έσοδα από περιαγωγή (roaming) θα είναι σημαντικός. Ωστόσο, η επίδραση στο συνολικό Ebitda θα περιοριστεί σε περίπου 10 εκατ. ευρώ, θα αντιστοιχεί δηλαδή σε λιγότερο από το 10% των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων. Οπως αναφέρει η Wind Hellas, η επίδραση στα οικονομικά μεγέθη του 2020 δεν μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί, αλλά εκτιμά πως η ζήτηση για υπηρεσίες της εταιρείας αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, καθώς οι πελάτες συνεχίζουν να συνδέονται μέσω των δικτύων φωνής και δεδομένων.

Οσον αφορά τη χρηματοδότηση, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, στις 17 Οκτωβρίου 2019 η Crystal Almond, η άμεση μητρική της Wind Hellas, εξέδωσε ομολογίες έναντι χρηματοδότησης μεγίστης εξασφάλισης συνολικού ύψους 525 εκατ. ευρώ. Στις 17 Οκτωβρίου η Crystal Almond συνήψε σύμβαση ανακυκλούμενου ομολογιακού δανείου (SSRCF) με τις τράπεζες Goldman Sachs, JP Morgan και HSBC (ως δανειστές) αξίας 75 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι εγγυημένο από την Crystal Almond Intermediary Holdings Limited και τη Wind Hellas. Βάσει της συμφωνίας που αφορά το SSRCF, η μέχρι τότε υφιστάμενη χρηματοδότηση μέγιστης εξασφάλισης, ύψους 30 εκατ. ευρώ, ακυρώθηκε με ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου 2019.