ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενίσχυση ΑΕΠ έως 1,8% με αύξηση επενδύσεων στον κλάδο κατασκευών

Ενίσχυση ΑΕΠ έως 1,8% με αύξηση επενδύσεων στον κλάδο κατασκευών

Ευεργετική επίδραση στην αύξηση του ΑΕΠ και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα είχε η σταδιακή σύγκλιση των επενδύσεων σε κατασκευές (κατοικίες και υποδομές) από το σημερινό εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο που βρίσκονται σήμερα, στον μέσο όρο των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ για τις προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να συνεισφέρει εντός μιας πενταετίας επιπλέον 29,3 δισ. ευρώ στο ετήσιο ΑΕΠ της χώρας και 11,8 δισ. ευρώ πρόσθετες ετήσιες συνολικές επενδύσεις (σε συναφείς με τις κατασκευές κλάδους και τομείς δραστηριότητας), μέχρι το 2030. Συνολικά, ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα είναι υψηλότερος έως και κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, συγκριτικά με την περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση των επενδύσεων στον κλάδο. Παράλληλα –και αυτό είναι και το πιο σημαντικό εύρημα των μελετητών του ΙΟΒΕ– προβλέπεται αύξηση των θέσεων εργασίας κατά περίπου 230.000 σε ορίζοντα δεκαετίας, αντισταθμίζοντας τις απώλειες των προηγούμενων ετών. Οπως τονίζει το ΙΟΒΕ, τα ουσιαστικά βήματα για την ενίσχυση της συνεισφοράς των κατασκευών στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας περιλαμβάνουν την επιτάχυνση της υλοποίησης των ήδη προγραμματισμένων έργων, την άρση των αντικινήτρων και την παροχή κινήτρων για τις επενδύσεις σε κατοικίες και άλλα κτίρια, την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων σε υποδομές με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων ΣΔΙΤ, τον καθορισμό προτεραιοτήτων στη βάση ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου για τις υποδομές και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά δημοσίων έργων, ώστε να βελτιστοποιείται η σχέση κόστους/οφέλους από τα έργα υποδομών στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Παρεμβάσεις

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΟΒΕ προτείνει μια σειρά παρεμβάσεων πολιτικής. Για παράδειγμα, προτείνεται η θεσμοθέτηση ενός ανεξάρτητου εθνικού συμβουλίου υποδομών με τη συμμετοχή ειδικών κρατικών λειτουργών και φορέων του κλάδου, με αρμοδιότητα να συμβουλεύει την κυβέρνηση για τις προτεραιότητες επένδυσης σε κύριες υποδομές, τη βέλτιστη κατανομή των πόρων, τη διασφάλιση της λειτουργικής αξίας σε σχέση με το κόστος και τη σύνταξη εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού υποδομών. Επίσης, απαραίτητο κρίνεται και ένα σύστημα δημοπράτησης, ανάθεσης και παρακολούθησης δημοσίων έργων, μέσω της ανάπτυξης ενός εθνικού συστήματος τεχνικών προδιαγραφών και τιμολόγησης τεχνικών έργων, η αναμόρφωση του μηχανισμού διαμόρφωσης προϋπολογισμών έργων και οι τυποποιημένες συμβάσεις τεχνικών έργων, η συγκρότηση ανεξάρτητης εξειδικευμένης επιτροπής ελέγχου αιτιολογήσεων προσφορών, η θεσμοθέτηση πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και η δημιουργία ενός συστήματος δημοπράτησης και ανάθεσης με πολλαπλά αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης προσφορών.

Οσον αφορά τις παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων, η μελέτη του ΙΟΒΕ προτείνει την ανάπτυξη ενός προγράμματος εκτεταμένων κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στο οποίο θα περιλαμβάνονται πολυετείς πιστώσεις φόρου για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων κ.ά. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, προτείνεται η σταδιακή ενίσχυση του σκέλους των υποδομών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και επενδυτικών κεφαλαίων, η προσφορά προς χρηματοδότηση πακέτων επενδυτικών έργων με διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου και απόδοσης, η καλύτερη προετοιμασία έργων ΣΔΙΤ για τη μεγιστοποίηση της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων σε κατασκευαστικά έργα και η υιοθέτηση του μοντέλου «Αυτόκλητων ή Πρότυπων Προτάσεων».

Αλλες θεσμικές παρεμβάσεις που προτείνονται είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών με δημόσιο ηλεκτρονικό σύστημα, η λειτουργία Τράπεζας Γης, η υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της εξωστρέφειας του ελληνικού κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και πρακτικής στην εφαρμογή υποχρεωτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις στα έργα, ο καθορισμός αναγκών σε εργατικό δυναμικό από βασικούς τομείς (οδικοί άξονες, σιδηρόδρομοι, ενέργεια, οικοδομικά έργα κ.ά.) και η χάραξη των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων και τέλος, η δημιουργία ειδικού τμήματος στο ΣτΕ, εξειδικευμένου για μεγάλες επενδύσεις και μεγάλα έργα.