90 Χρόνια πριν… 11 – 2 – 1934

1' 15" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ: Πρέπει να προκαλέση την σοβαράν προσοχήν των αρμοδίων η γνώμη της ειδικής επιτροπής, καθ’ ην αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα υπάρχει κίνδυνος καταρρεύσεως και άλλων βράχων εκ της Ακροπόλεως. Δεν πρόκειται τόσον περί της αρτιμελείας του Ιερού Βράχου, όσον περί του κινδύνου της ζωής των κατοίκων υπό την Ακρόπολιν συνοικιών διά τους οποίους οι… επικρεμάμενοι βράχοι κατήντησαν αληθινός εφιάλτης. Επιβάλλεται, λοιπόν, η λήψις αμέσων μέτρων διά την προστασίαν των απειλουμένων.

«ΔΙΚΛΙΔΑ»: Εις τας κάλπας σήµερον οι Αθηναίοι και οι Πειραιείς δεν καλούνται μόνον να ψηφίσουν την τάξιν, την ηρεμίαν, την ησυχίαν του τόπου αυτού ο οποίος, αφού επί εν περίπου έτος εκλυδωνίσθη, έχει επί τέλους ανάγκην κάποιας γαλήνης. Προχθές, η υπογραφή του κάτωθεν ενός βαρυσημάντου διπλωματικού εγγράφου, του εξησφάλισε την ειρήνην εις το εξωτερικόν. Σήμερον η ψήφος των εκλογέων πρέπει να του εξασφαλίση την ειρήνην εις το εσωτερικόν. Διότι, πράγματι, αι δημοτικαί εκλογαί, παρ’ ότι εκλογαί τοπικού ενδιαφέροντος και περιωρισμένης σημασίας, έγιναν με τας απειλάς των αντιπάλων, τας υποσχέσεις περί εμφυλίων αιμάτων και οχλοκρατιών εις τας οδούς, τας συκοφαντίας και τας δημαγωγίας, εκλογαί ενδιαφέροντος πανελληνίου. Αι Αθήναι και ο Πειραιεύς και η Θεσσαλονίκη κρατούν σήμερον την δικλίδα της ασφαλείας ολοκλήρου του τόπου.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: Την 7ην μ.μ. συνήλθον εις το Και ντ’ Ορσαί τα μέλη της νέας κυβερνήσεως υπό την προεδρίαν του κ. Ντουμέργκ και εξήτασαν την κατάστασιν. Κατά τας γνωσθείσας πληροφορίας, απεφασίσθη η πλήρης εκκαθάρισις της υποθέσεως Σταβίσκυ, διά της τροποποιήσεως του σχετικού άρθρου περί δωσιδικίας ωρισμένων υπαλλήλων, η ταχεία υποβολή του προϋπολογισμού και αποσόβησις περιττών εν τη Βουλή συζητήσεων.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή