90 Χρόνια πριν… 30–3–1934

53" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

«ΕΚΛΟΓΕΣ»: Αι ιταλικαί εκλογαί της 25ης Μαρτίου αποτελούν θέμα παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Διότι πρόκειται περί εφαρμογής συστημάτων και ιδεών εντελώς νέων, αντιθέτων θα ηδύνατό τις να είπη προς τα μέχρι τούδε γνωστά. Συγχρόνως, το νομοθετικόν σώμα το οποίον προήλθεν από τας «εκλογάς» ευτάς θα είναι η τελευταία Βουλή κοινοβουλευτικού χαρακτήρος εις την Ιταλίαν. Σκοπός της θα είνε να προετοιμάση την τελικήν φάσιν προς τον ολοκληρωτικόν φασισμόν, δηλαδή την οργάνωσιν και λειτουργίαν του συντεχνιακού καθεστώτος, δημιουργήματος του εγκεφάλου του Ντούτσε.

ΦΛΟΓΑ: Οι συμπολίται των οποίων η κόμη ελευκάνθη και οι οποίοι ζουν μόνον με τας ρομαντικάς αναμνήσεις παλαιοτέρων καλών ημερών, ημπορούν να αναθαρρήσουν. Ο περίφημος Βορονώφ, ο γνωστός μεταμοσχευτής καθηγητής, ο «νικητής του γήρατος», φθάνει σήμερον εις το Αστυ της Παλλάδος, επανερχόμενος εκ Περσίας όπου επεδόθη εις μελέτας σχετικάς προς την παρατηρουμένην εις την χώραν εκείνην μακροβιότητα των κατοίκων. Και μόνον η είδησις αυτή, συμπληρουμένη με τας προαναγγελλομένας δύο διαλέξεις του Βορονώφ, είναι ικανή να εμπνεύση ελπίδας εις τας απογοητευμένας καρδίας αι οποίαι, αν και πάλλουσαι υπό γηραιά στήθη, διατηρούν ακόμη την φλόγα του πρώτου τετάρτου της νέας σελήνης.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT