90 χρόνια πριν στην «Κ»… 7 – 4 – 1934

90 χρόνια πριν στην «Κ»… 7 – 4 – 1934

1' 3" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Η «Τζουμχουριέτ» πληροφορείται ότι το Βαλκανικόν Σύμφωνον υπήρξε διά την Ιταλίαν εις ακόμη λόγος διά να μη παραιτηθή εκ των εν Αλβανία προνομίων της, ιδίως δε διά να προσπαθήση πάση θυσία να εμποδίση την χώραν αυτήν να υπαχθή εις την ζώνην της επιρροής της Γιουγκοσλαυΐας. Το οικονομικόν όμως ζήτημα εξαναγκάζει την Ιταλίαν, όπως προβαίνη εις πιέσεις εν Αλβανία, αν δε αι σχέσεις των δύο χωρών δεν έχουν διακοπή ολοτελώς, πάντως η έκτασις των έχει περιορισθή αισθητώς, όπως και τα παρεχόμενα εις την Αλβανίαν ποσά. Η «Εταιρία διά την οικονομικήν ανάπτυξιν της Αλβανίας» εξήντλησεν ολόκληρον το εκ πενήντα εκατομμυρίων χρυσών φράγκων δάνειον, το οποίον προωρίζετο σχεδόν ολόκληρον διά την εκτέλεεσιν δημοσίων έργων. Παρατηρείται, λοιπόν, από τινος ένα ρεύμα ιταλικής αποχωρήσεως. [φωτ.: Τίρανα]

ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ: Τηλεγραφούν εξ Ουασιγκτώνος ότι το υπουργείον των Εξωτερικών δεν παρέσχεν οδηγίας προς τον κ. Νόρμαν Νταίβης ίνα μεταβή εις την Διάσκεψιν του Αφοπλισμού την 10ην τρέχοντος. Οι καλώς πληροφορημένοι κύκλοι έχουν την γνώμην ότι δεν θα διεξαχθούν σημαντικαί συζητήσεις. Υπάρχει, εξ άλλου, η πληροφορία ότι η κυβέρνησις των Ην. Πολιτειών ουδεμίαν επίσημον υποχρέωσιν ανέλαβε διά το ζήτημα της επεμβάσεως των Ην. Πολιτειών επί της εφαρμογής οιωνδήποτε κυρώσεων επί των οποίων αι κυβερνήσεις Γαλλίας και Αγγλίας θα ηδύναντο να ευρεθούν σύμφωνοι όπως αναγραφούν εις την σύμβασιν του αφοπλισμού.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT