90 χρόνια πριν στην «Κ»… 14 – 4 – 1934

90 χρόνια πριν στην «Κ»… 14 – 4 – 1934

1' 21" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΑΓΩΝ: «Εις το χθεσινόν φύλλον της “Καθημερινής” επιλαμβάνεσθε του ζητήματος της φυματιάσεως και πολύ λογικώς συνιστάτε την ίδρυσιν σανατορίων και αύξησιν των κλινών. Πράγματι η σύστασις περί αυξήσεως κλινών είνε ορθοτάτη αλλ’ ανεφάρμοστος παρ’ ημίν διότι δοθέντος ότι ο αριθμός των εν Ελλάδι φυματικών υπερβαίνει τας 150 χιλιάδας, έπεται ότι αι κλίναι δέον να είνε ανάλογοι ήτοι να μετρώνται κατά χιλιάδας, όπερ αδύνατον διά την έλλειψιν χρημάτων. Διότι και αν δεχθώμεν ότι η πτωχή Ελλάς ηδύνατο να προσαρμοσθή προς την επιτακτικήν ταύτην ανάγκην πάλιν θα ηστόχει ο αγών κατά της φυματιάσεως ένεκα του αδιαπαιδαγωγήτου του λαού, όστις πρέπει να πληροφορηθή ότι η νόσος αυτή είνε κυρίως μολυσματική και άμα εγκαρφωθή η ιδέα αύτη εις την συνείδησίν του τότε και μόνον θα μάθη να προφυλάσσεται από του μολύσματος. Διότι σήμερον ακόμη υπάρχουν οι φρονούντες ότι η νόσος αύτη είνε κληρονομική και επομένως μοιραία. Με τοιαύτην αντίληψιν βεβαίως θ’ αστοχήσουν όλα τα μέτρα». [φωτ.: Επιστήμονας επεξεργάζεται εμβόλιο κατά της φυματίωσης, 1947]

ΑΝΑΠΑΥΛΑ: Η διαταχθείσα παρά του κ. Υφυπουργού της Συγκοινωνίας προσωρινή διακοπή της τηλεφωνικής επικοινωνίας ιδιωτών και δημοσίων υπηρεσιών εωρτάσθη πανηγυρικώς από τους διαφόρους υπαλλήλους, τους οποίους οι ιδιώται καταδιώκουν τηλεφωνικώς εις τα γραφεία των. Δι’ όλης της ημέρας τα τηλέφωνα εσίγων. Αφ’ ετέρου όμως οι ιδιώται, οι οποίοι συναντούν αρκετάς δυσκολίας διά να εισέλθουν εις τα διάφορα υπουργεία εστερήθησαν και της διά του τηλεφωνικού σύρματος… εισόδου των εις αυτά, θα επανέλθουν δε ασφαλώς δριμύτεροι αποκαθισταμένης της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ: Αγγέλλεται εκ Στοκχόλμης ότι η Κυβέρνησις προτίθεται να καταθέση […] νομοσχέδιον, δι’ ου θ’ απαγορεύεται η ύπαρξις και λειτουργία επί σουηδικού εδάφους ιδιωτικών οργανώσεων προοριζομένων διά την προάσπισιν πολιτικού κόμματος ή άλλης παρεμφερούς οργανώσεως.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT