90 Χρόνια πριν… 25-4-1934

53" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Προστάτης

Από την έκθεσιν προκύπτει ότι η ιαπωνική κυβέρνησις θεωρεί ότι η αποκατάστασις της τάξεως και της αρχής εις την Κίναν είναι υπόθεσις καθαρώς κινεζική, αλλ’ ότι η Αυτοκρατορία του Ανατέλλοντος Ηλίου είνε φυσικός προστάτης της ειρήνης εις την Aπω Ανατολήν. ∆ιά τούτο έχει καθήκον να αντιταχθή εις οιανδήποτε δράσιν δυναμένην να δημιουργήση κίνδυνον διά την διατήρησιν της ειρήνης αυτής.

Αριστες

Η Πολωνία θα διεξαγάγη διαπραγματεύσεις διά την παράτασιν της ισχύος του συμφώνου περί μη επιθέσεως μετά των Σοβιέτ. Οσον αφορά τας σχέσεις μετά της Γερμανίας, η συμφωνία του παρελθόντος Ιανουαρίου επέφερε χαλάρωσιν της παλαιάς οξύτητος χωρίς ουδόλως να δεσμεύη την Πολωνίαν εις τας σχέσεις αυτής έναντι των Βαλτικών χωρών, μετά των οποίων, εξαιρέσει της Λιθουανίας, ευρίσκεται εις αρίστας σχέσεις.

Προπαγάνδα

Υπό της ∆ιοικήσεως Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης υπεβλήθη καταγγελία εις την Γενικήν ∆ιοίκησιν Μακεδονίας εναντίον πολλών καθηγητών και μαθητών των σχολείων της Θεσσαλονίκης, ως ασκούντων κομμουνιστικήν προπαγάνδαν. Εις την καταγγελίαν αναφέρεται ότι οι εν λόγω μαθηταί, υπό την έμπνευσιν των καταγγελλομένων καθηγητών, είχον χωρισθή εις ομάδας, αι οποίαι ησχολούντο συστηματικώς εις τον προπαγανδισμόν των αριστερών ιδεών μεταξύ των υπολοίπων μαθητών.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT