90 χρόνια πριν στην «Κ»… 12-5-1934

90 χρόνια πριν στην «Κ»… 12-5-1934

1' 20" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΣΤΕΝΟΙ ΔΕΣΜΟΙ: Ο κ. Κονδύλης [φωτ.] άμα τη αφίξει του επεσκέφθη τον κ. Πρωθυπουργόν και παρέμεινε συνομιλών μετ’ αυτού υπέρ ώραν. Ο κ. Υπουργός κατέστησε τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως ενήμερον των διεξαχθεισών εν Αγκύρα συζητήσεων μετά της τουρκικής κυβερνήσεως. Αι συνομιλίαι τας οποίας είχεν και η υπ’ αυτόν αποστολή εις την τουρκικήν πρωτεύουσαν παρέσχον την ευκαιρίαν να διαπιστωθή άπαξ έτι πόσον στενοί είνε οι δεσμοί οι οποίοι συνδέουν την Ελλάδα και την Τουρκίαν. Διεπιστώθη επίσης η ειλικρινής εκατέρωθεν προσήλωσις εις το Βαλκανικόν Σύμφωνον, το οποίον ενισχύει το ελληνο-τουρκικόν Σύμφωνον εγκαρδίου συνεννοήσεως. Αι συνομιλίαι περιεστράφησαν εις την πολιτικήν και στρατιωτικήν συνεργασίαν των δύο κρατών, εκδηλωθείσης εν προκειμένω ταυτότητος αντιλήψεων.

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Ολαι αι εκκρεμείς διαφωνίαι, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων αίτινες υφίστανται εισέτι μεταξύ μιας ομάδος Γάλλων κομιστών και της ελληνικής Κυβερνήσεως εν σχέσει προς τα ελληνικά δάνεια, φαίνονται διακανονισθείσαι, αι δε τελευταίαι διατυπώσεις αι απομένουσαι προς ρύθμισιν μεταξύ της ελληνικής Κυβερνήσεως και της διεθνούς δημοσιονομικής επιτροπής θα τερματισθούν εντός ολίγων ημερών. Ο επερχόμενος διακανονισμός θα επιτρέψη εις την ελληνικήν Κυβέρνησιν να δώση τελευταίας οδηγίας εις τους οικονομικούς αυτής πράκτορας αναφορικώς προς τας αναγκαίας καταβολάς έναντι των ελληνικών δανείων.

ΕΚΤΑΦΗ: Καλαμάτα – Συνεπεία των ληφθέντων υπό των αρχών μέτρων, απόλυτος τάξις επικρατεί εις την πόλιν. Η πόλις επανακτά ολίγον κατ’ ολίγον την προτέραν ήρεμον όψιν της. Τα στρατεύματα απεσύρθησαν εις τους στρατώνας, ελάχισται δε περίπολοι ευρίσκονται εις την παραλίαν. Ο νομάρχης ανεχώρησεν εις Αθήνας όπως παράσχη πληροφορίας και εξηγήσεις περί των αιματηρών γεγονότων. Υπό μεγάλης ομάδος εργατών εζητήθη η εκταφή των πτωμάτων των φονευθέντων και η διενέργεια νεκροψίας καθ’ όσον φρονούν ότι επυροβολήθησαν και υπό ατόμων ευρισκομένων εντός του κυλινδρομύλου «Ευαγγελίστρια».

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT