90 Χρόνια πριν… 13-6-1934

53" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Διαθήκη

Πολύς θόρυβος εδημιουργήθη τελευταίως γύρω από την κυκλοφορήσασαν μετ’ επιτάσεως φήμην, κατά την οποίαν ο Μουσταφά Κεμάλ πασάς συνέταξε την πολιτικήν διαθήκην του. Την χειρονομίαν αυτήν του Γαζή πολλοί εξήγησαν διαφοροτρόπως. Αλλοι ισχυρίσθησαν ότι ο Πρόεδρος της Τουρκικής ∆ημοκρατίας απεφάσισε ν’ αποσυρθή του ενεργού πολιτικού βίου και άλλοι ότι ο Μουσταφά Κεμάλ, κυριευθείς εσχάτως από θλιβερά προαισθήματα και θεωρών εγγύς το τέλος του, ηθέλησε να αφήση εις την πατρίδα του μερικάς χρησίμους παραινέσεις, αι οποίαι θα της επιτρέψουν να συνεχίση και να συμπληρώση το εγκαινιασθέν παρ’ αυτού αναμορφωτικόν έργον.

Δικαστήρια

Ενώπιον των Ελληνοτουρκικών δικαστηρίων εκκρεμούν 175 υποθέσεις, αντιπροσωπεύουσαι αιτήσεις αποζημιώσεως εις βάρος της Τουρκικής κυβερνήσεως διά το ποσόν των 2.033.367 λιρών Τουρκίας. Οι Τούρκοι και Ελληνες αντιπρόσωποι καταβάλλουν προσπαθείας να περατώσουν τας δίκας αυτάς προ του Ιανουαρίου του 1935. Προς τον σκοπόν τούτον, δεν θα διακόψουν κατά το εφετεινόν θέρος. Αι εργασίαι των δικαστηρίων θα σταματήσουν μετά την πλήρη εκκαθάρισιν. Τοιουτοτρόπως εκ των μικτών δικαστηρίων μόνον το Γαλλοτουρκικόν θα υπάρχη.

Πλαστογράφοι

Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου – Υπό των ενταύθα αστυνομικών οργάνων ανεκαλύφθη σπείρα η οποία επλαστογράφει πιστοποιητικά προσφυγικών αποζημιώσεων.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT