ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-3-1939

80-chronia-prin-amp-8230-20-3-1939-2305863

ΟΜΗΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: Η «Καθημερινή» […] με ιδιαιτέραν χαράν προσφέρει σήμερον εις τους αναγνώστας της κεφάλαια από τας ομηρικάς μελέτας του διαπρεπούς αρχαιολόγου Γουλιέλμου Δάιρπφελδ, εκείνα ακριβώς τα οποία απετέλεσαν το αντικείμενον της προς τους λοιπούς αντιφρονούντας επιστήμονας [της Πρωσσικής Ακαδημίας των Επιστημών] διαμάχης [φωτ. Ο Δάιρπφελδ, αριστερά, στην Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες].

ΙΤΑΛΟΙ ΤΗΣ ΤΥΝΙΔΑΣ: Το ζήτημα των εν Τύνιδι Ιταλών, είναι πλέον λεπτόν, και εις αυτό η γαλλική αντίστασις θα είναι ισχυροτέρα. Διότι οι εν Τύνιδι Ιταλοί είναι σχεδόν στρατιωτικώς ωργανωμένοι και διαρκώς δημιουργούν ταραχάς. Επιπροσθέτως είναι και ίσοι περίπου αριθμητικώς προς τους εκεί εγκατεστημένους Γάλλους. Εάν ποτέ οι Ιταλοί κατώρθωναν να έχουν υπό τον έλεγχό των τον σπουδαιότατον λιμένα της Μπιζέρτας, θα ηδύναντο να φράξουν την κεντρικήν Μεσόγειον.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ: Εις την Νέαν Σμύρνην, την υπό διαμόρφωσιν πόλιν εις τα κράσπεδα των Αθηνών, θα γίνουν, λέγουν πληροφορίαι, πολεοδομικά πειράματα, θα εφαρμοσθούν δηλαδή οι υπό συζήτησιν νέοι και συγχρονισμένοι πολεοδομικοί νόμοι, διά να χρησιμεύση κατόπιν ως υπόδειγμα διά την μελλοντικήν διαμόρφωσιν της πρωτευούσης.