ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 9-6-1932

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ: Βερολίνον – Ο κ. Νώϋρατ [υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας] επωφελήθη της επισκέψεώς του [στο Λονδίνο] όπως εκθέση προς τον Αγγλον πρωθυπουργόν την άποψιν της Γερμανίας εν σχέσει προς τας επανορθώσεις και ιδία όσον αφορά την αδυναμίαν της εις το να συνεχίση τας εκ των επανορθώσεων πληρωμάς, αλλά δεν υπέβαλεν ούτε σημείωμα ούτε υπόμνημα. Σ.Κ. […] Ο φον Νώϋρατ, επισκεφθείς το Φόρεϊν Οφφις, όπως αποχαιρετήση τον σερ Τζων Σάϊμον και το ανώτερον αγγλικόν διπλωματικόν προσωπικόν, επωφελήθη της ευκαιρίας διά να αφήση εις την αγγλικήν Κυβέρνησιν μακρόν υπόμνημα, όπου εξηγούνται οι λόγοι, διά τους οποίους η Γερμανία δεν θα δυνηθή ουδέ εις το μέλλον να επαναλάβη την πληρωμήν των επανορθώσεων.

«ΜΠΛΟΚΕ»: Προ τριμήνου εις Ελλην απέστειλεν εκ Νέας Υόρκης εις τον εν Μυτιλήνη διαμένοντα γαμβρόν του χίλια δολλάρια, τα οποία μετετράπησαν εκεί εις εβδομήκοντα οκτώ χιλιάδας δραχμών. Αλλ’ ο δικαιούχος εις μάτην απεπειράθη να τας εισπράξη. Του λέγουν ότι τα χρήματά του είνε «μπλοκέ». […] Γεννάται ήδη κατόπιν αυτού του συμβάντος η απορία αν οι εν Αμερική Ελληνες θα εξακολουθήσουν να στέλλουν χρήματα εις τους εν Ελλάδι συγγενείς των.