90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 15-7-1932

51" χρόνος ανάγνωσης

ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ: «Η σημερινή Βουλγαρική Κυβέρνησις –μου εδήλωσεν ο κ. Μουσάνωφ [φωτ.: κέντρο]– είνε διατεθειμένη να δεχθή συμβιβασμόν, εν τω μέτρω του δυνατού, των αντιμαχομένων απόψεων επί των υποχρεώσεων αφ’ ενός της Βουλγαρίας, των απορρεουσών εκ των προς την Ελλάδα οφειλομένων επανορθώσεων και επί των υποχρεώσεων αφ’ ετέρου της Ελλάδος των πηγαζουσών εκ των συμφωνιών Καφαντάρη-Μολλώφ. Δι’ αυτόν ακριβώς τον λόγον δύο φοράς είχον φιλικάς συνομιλίας μετά του κ. Μιχαλακοπούλου. Αλλ’ ενώ μετά την πρώτην συνομιλίαν είχον την εντύπωσιν ότι υφίσταντο δυνατότητες ίνα τα διιστάμενα μέρη συμφωνήσωσι, μετά την δευτέραν συνομιλίαν μας, γενομένην ολίγας ώρας μετά την διέλευσιν εντεύθεν του κ. Βενιζέλου, πάσα τοιαύτη ελπίς εξέλιπεν». Ινα εκφραστικώτερον διατυπώση την εκ της δευτέρας ταύτης συνομιλίας σχηματισθείσαν εντύπωσίν του μοι είπεν Γαλλιστί επί λέξει: Je suis désolé.

ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ: Παρίσιοι, Ιούλιος. Ο ασύρματος θα σας έχη ήδη μεταδώση την είδησιν περί του τραγικού θανάτου του «βασιλέως των υποδημάτων» Θωμά Μπάτα. Ο θάνατός του προήλθεν κατόπιν πτώσεώς του από αεροπλάνου, του οποίου είχεν επιβή, μεταβαίνων εις την Ελβετίαν διά να επισκεφθή τον 18ετή υιόν του.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT