90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 15–9–1932

53" χρόνος ανάγνωσης

ΓΚΟΡΓΚΟΥΛΩΦ: Εις τον κατάδικον [Γκοργκούλωφ, δολοφόνο του Γάλλου προέδρου Ντουμέρ] παρεσχέθησαν τα διδόμενα συνήθως εις τους μελλοθανάτους ενδύματα, καθώς και υποκάμισον με ανοικτόν περιλαίμιον, αφού δε εκόπη η κόμη του διά ψαλλίδος, ο Γκοργκούλωφ εδέθη διά σχοινίου. Εξωθεν των φυλακών συνηθροίσθη πλήθος περιέργων, το οποίον και παρηκολούθησε την μεταφοράν του εις τον τόπον της εκτελέσεως, όπου έφιππον απόσπασμα είχε σχηματίσει ζώνην πέριξ του ικριώματος. Μετά τας συνήθεις διατυπώσεις, εγένετο η εκτέλεσις του καταδίκου ήτις διήρκεσεν εν μόνον λεπτόν. Το σώμα του παρεδόθη εις την σύζυγόν του, γενομένης δεκτής της σχετικής αιτήσεώς της.

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑΙ: Οι περισσότεροι των συγκεντρωθέντων [σε προεκλογική ομιλία του Βενιζέλου στην Κόρινθο] εφώναζον: Κάτω οι κλέφτες! Κάτω οι Γαλόπουλοι! Να φύγης! Ο κ. Βενιζέλος ηναγκάσθη να διακόψη τον λόγον. Εις εκ των ακροατών εζητωκραύγασεν υπέρ του κ. Τσαλδάρη, συνεπεία δε τούτου ο φιλελεύθερος εκ Ξυλοκάστρου δικηγόρος κ. Λέκκας επετέθη εναντίον του ζητωκραυγάσαντος, προκαλέσας πανικόν. Ο κ. Πρωθυπουργός, ο οποίος ανέμενε να παύση ο θόρυβος ίνα συνεχίση τον λόγον, κατελήφθη υπό ταραχής και αποτεινόμενος προς τον υπουργόν της Παιδείας κ. Πετρίδην είπε: «Τι κατάστασις είνε αυτή!».