90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 16–9–1932

53" χρόνος ανάγνωσης

ΠΤΩΣΗ: Ευθύς μετά τας προκαταρκτικάς διατυπώσεις, […] ηγέρθη ο κομμουνιστής Τόργκλερ και εζήτησεν όπως των κυβερνητικών δηλώσεων προηγηθή η ψήφισις της προτάσεως αποδοκιμασίας εναντίον της Κυβερνήσεως [φον Πάπεν]. […] Οταν ο πρόεδρος Γκέριγκ ερωτά αν έχη κανείς αντίρρησιν κατά της κομμουνιστικής προτάσεως, όλων τα βλέμματα στρέφονται προς την πτέρυγα των Γερμανών εθνικιστών. Αλλά και οι Γερμανοί εθνικισταί παραμένουν καθισμένοι. Ούτω η πρότασις Τόργκλερ ψηφίζεται διά παμψηφίας. Προς στιγμήν επικρατεί εντός της μεγάλης αιθούσης του Ράιχσταγ χαρακτηριστική σιγή. Είνε φανερόν ότι επίκειται η πτώσις της Κυβερνήσεως.

«ΗΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ»: Υπό την αγωνίαν του μαρτυρίου και ίνα απαλλαγώσι των βασάνων οι λοιποί κρατούμενοι, ο χωρικός Δημήτριος Φαντενός εδήλωσεν ότι αυτός ήτο ο δράστης του φόνου [ενός Ιταλού δασοφύλακα στην ιταλοκρατούμενη τότε Ρόδο] χωρίς πραγματικώς να είνε. Οι καραμπινιέρηδες διά να τον αναγκάσουν να υποδείξη το μέρος όπου έκρυβε το πτώμα και όπερ ούτος ηγνόει του εξερρίζωσαν διά τανάλιας τους όνυχας χειρών και ποδών, του εξώρυξαν τον έναν οφθαλμόν, του εχάραξαν διά ξιφολόγχης τας παρειάς και τέλος τον έρριψαν εκ του όρους Προφήτου Ηλία εις μιαν χαράδραν, διαδώσαντες μετά ταύτα ότι «ηυτοκτόνησε».