90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 18-3-1933

49" χρόνος ανάγνωσης

ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ: Κατά τας δηλώσεις του υπουργού του Θησαυροφυλακίου κ. Γούντιν, «η ώρα του φόβου» παρήλθε πλέον, και αι εις τας Τραπέζας καταθέσεις υπερβαίνουν ήδη κατά πολύ τας αναλήψεις. Αφ’ ετέρου ο Πρόεδρος Ρούζβελτ έδωσε διαταγάς όπως η υπό της Γερουσίας ενεργουμένη ανάκρισις επί της δράσεως της Ουώλ Στρητ συνεχισθή και επεκταθή, διωκωμένων αμέσως ποινικώς των υπευθύνων δι’ οιανδήποτε ανωμαλίαν. Τα μέτρα ταύτα προοιωνίζουν μεγάλας δίκας και γεννούν την ελπίδα μιας εκκαθαρίσεως και αναμορφώσεως του όλου χρηματιστικού συστήματος.

ΠΡΟΤΟΜΗ: Εις το μακεδονικόν χωρίον Ασυρος οι Λαϊκοί πολίται έλαβον μετά την νίκην μίαν γυψίνην προτομήν του κ. Βενιζέλου και αφού την εκήδευσαν καθ’ όλους τους εκκλησιαστικούς κανόνας, την έθαψαν.

ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ: Θα ήτο σκοπιμώτερον ίσως να επιτραπή καθημερινής τας δύο ώρας της μεσημβρίας η είσοδος των πολιτών εις τα υπουργεία προς διευκόλυνσιν αυτών. Διότι η απόφασις όπως τρεις μόνον ημέρας της εβδομάδος αφεθή ελευθέρα η είσοδος των πολιτών εις τα υπουργεία δημιουργεί μείζονα συνωστισμόν και δυσχεραίνει και των υπηρεσιών την λειτουργίαν και την διεκπεραίωσιν των υποθέσεων των πολιτών.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT