90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 23-6-1933

53" χρόνος ανάγνωσης

ΑΠΟΡΟΙ: Το ζήτημα της μορφώσεως των απόρων νέων διά της λειτουργίας ενός ή και πλειόνων νυκτερινών γυμνασίων πρέπει να αντιμετωπισθή σοβαρώς υπό του υπουργείου Παιδείας. Εις όλας τας πεπολιτισμένας χώρας λειτουργούν ανάλογα μορφωτικά ιδρύματα, τα οποία όμως ευρίσκονται υπό τον έλεγχον και την επίβλεψιν των αρμοδίων αρχών.

ΑΚΑΙΡΑ: Η στάσις των Ηνωμένων Πολιτειών διά την προσωρινήν νομισματικήν σταθεροποίησιν διεσαφηνίσθη διά της κάτωθι ανακοινώσεως, γενομένης υπό της αμερικανικής αντιπροσωπείας προς την Παγκόσμιον Διάσκεψιν: «Υπερβολική όλως σημασία απεδόθη εις την εξέτασιν του σχεδίου περί προσωρινής σταθεροποιήσεως. Γεγονός είνε ότι ουδέποτε το ζήτημα τούτο απετέλεσεν υπόθεσιν των αντιπροσωπειών. Το ζήτημα τούτο εξετάζεται υπό των αντιπροσώπων των υπουργείων, θησαυροφυλακίων και των εκδοτικών Τραπεζών Ην. Πολιτειών, Αγγλίας και Γαλλίας. Η αμερικανική κυβέρνησις ευρίσκει ότι τα μέτρα περί προσωρινής σταθεροποιήσεως είνε άκαιρα».

ΔΙΠΛΑΣΙΟ: ∆ιά την υπηρεσίαν των δημοσίων και ιδιωτικών χρεών απαιτείται η διάθεσις του 90% της αξίας της εξαγωγής μας, η δε συνολική εις το εξωτερικόν οφειλή της Ελλάδος κατ’ έτος αντιπροσωπεύει ποσόν διπλάσιον εκείνου το οποίον εισάγει εκ της διαθέσεως των προϊόντων της. Κατ’ ακολουθίαν, είνε απαραίτητος η αύξησις της εξαγωγής μας.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT