ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 2-V-1965

49-chronia-prin-amp-8230-2-v-1965-2021055

ΕΚΘΕΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΜΑΥΡΟΥ: Το κείμενον της εκθέσεως την οποίαν ο διοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γεώρ. Μαύρος ανέγνωσε προχθές προς την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων έχει ως ακολούθως: « […] Το 1964 υπήρξεν έτος ταχείας ανόδου εις όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητος. Η αύξησις της παραγωγής και των εισοδημάτων εσημείωσαν αισθητήν επιτάχυνσιν, ως επίσης και αι επενδύσεις. Τα επιτεύγματα αυτά είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, εάν ληφθή υπ’ όψιν ότι η ελληνική οικονομία ελειτούργησε κατά το έτος αυτό υπό ανωμάλους ψυχολογικάς συνθήκας, οφειλομένας εις την έντασιν της περί το Κυπριακόν κρίσεως. Αι εξελίξεις του 1964 υπογραμμίζουν ούτω τον δυναμισμόν της και την ικανότητα αντιστάσεώς της εις εκτάκτους και σοβαρούς κλυδωνισμούς. Η εμπειρία του παρελθόντος έτους παρέχει το μέτρον των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας εις την φάσιν αυτήν του προσανατολισμού της προς τα ευρωπαϊκά πλαίσια. […] Υφίστανται προς τούτο όλαι αι δυνατότητες και ημπορούν να δημιουργηθούν όλαι αι προϋποθέσεις, αρκεί να διατηρήσωμεν αμείωτον τον δυναμισμόν της ελληνικής οικονομίας και ανέπαφον την νομισματικήν και συναλλαγματικήν της ισορροπίαν. […].»

ΑΛΝΤΟ ΜΟΡΟ: Ρώμη, 1.- Κλέπται διέρρηξαν την εξοχικήν έπαυλιν του Ιταλού πρωθυπουργού κ. Αλντο Μόρο, και αφήρεσαν μίαν συσκευήν τηλεοράσεως ως και ωρισμένα αντικείμενα οικιακής χρήσεως. Η έπαυλις κείται εις απόστασιν 50 χιλιομέτρων από της Ρώμης, ήτο ακατοίκητος και εφυλάσσετο υπό καραμπινιέρου ο οποίος προφανώς εκοιμάτο. [Σημ. «Φ»: Ο Μόρο εδολοφονήθη το 1978 από τρομοκρατική οργάνωση, αυτοαποκαλουμένη «Ερυθρές Ταξιαρχίες».]

ΜΙΧΑΗΛΟ ΜΙΧΑΗΛΩΦ: Βελιγράδιον, 1.- Ως τηλεγραφεί το Πρακτορείον Ρώυτερ, ο καθηγητής Μιχαήλο Μιχαήλωφ κατεδικάσθη σήμερον εις εννεάμηνον φυλάκισιν διότι εγελοιοποίησε ξένην χώραν και εδημοσίευσε απηγορευμένον άρθρον, συγκρίνας την Σοβιετικήν Ενωσιν με την ναζιστικήν Γερμανίαν.