ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 27-ΧI-1966

27s2s2filistwr

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΙΖΙΓΚΕΡ ΚΑΙ ΜΠΡΑΝΤ: Βόννη, 26.- Οι ηγέται των δύο μεγαλυτέρων πολιτικών κομμάτων της Δυτικής Γερμανίας, δηλαδή των Χριστιανοδημοκρατών και των Σοσιαλδημοκρατών, απεφάσισαν σήμερον να σχηματίσουν νέαν Κυβέρνησιν, που θα διαδεχθή την Κυβέρνησιν Ερχαρτ. Ο κ. Κουρτ Γκέωργκ Κίζιγκερ, υποψήφιος των Χριστιανοδημοκρατών διά την καγκελλαρίαν, εδήλωσεν προς τους δημοσιογράφους, παρουσία του αρχηγού των Σοσιαλδημοκρατών και κυβερνήτου – δημάρχου του Δυτικού Βερολίνου κ. Βίλλυ Μπραντ (δεξιά), ότι η νέα Κυβέρνησις, ως ελπίζει, θα καταστή δυνατόν να σχηματισθή την προσεχή εβδομάδα. Η επελθούσα συμφωνία υπόκειται εις την έγκρισιν των κοινοβουλευτικών ομάδων των δύο κομμάτων εις την Μπούντεσταγκ. Ο κ. Μπραντ είχε συναντηθή ενωρίτερον σήμερον με τον κ. Εριχ Μέντε, αρχηγόν των Ελευθέρων Δημοκρατών, ο οποίος προεκάλεσε την συνεχιζομένην από μηνός περίπου κυβερνητικήν κρίσιν εις την Δυτικήν Γερμανίαν. Ο κ. Μέντε κατείχε την θέσιν του αντικαγκελλαρίου εις την Κυβέρνησιν Ερχαρτ.

«ΤΟΝ ΕΙΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ, ΓΙΑΓΙΑ, ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ;»: Πεκίνον, 26.- Διά δευτέραν κατά σειράν ημέραν ωργανώθη σήμερον μεγάλη συγκέντρωσις ερυθροφρουρών εις την μεγάλην πλατείαν του Πεκίνου. Το είδος αυτό των συγκεντρώσεων έχει ως σκοπόν να επιτρέψη εις τους επαρχιώτας ερυθροφρουρούς όπως ιδούν τον Πρόεδρον του κινεζικού κομμουνιστικού κόμματος κ. Μάο Τσε Τουγκ.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ: Ο βουλευτής της ΕΡΕ κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης εις συνέντευξίν του προς το μηνιαίον περιοδικόν «Ελληνικά Θέματα» επανέλαβε δήλωσίν του γενομένην εις την Βουλήν, ότι αποκρούει την δικτατορίαν, οποθενδήποτε προερχομένην, και ωμίλησε περί της βαρείας κρίσεως, την οποίαν διέρχεται ο κοινοβουλευτισμός εις την Ελλάδα -με την οποίαν συνδέεται και ο κίνδυνος της δικτατορίας- λόγω της συνεχούς και συστηματικής υπονομεύσεώς του υπό της Ενώσεως Κέντρου.

ΕΡΑΝΟΙ ΥΠΕΡ ΕΔΑ: Θα διώκωνται οι ενεργούντες εράνους υπέρ της ΕΔΑ καθώς και οι εισφέροντες εις τους εν λόγω εράνους.