ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 26 και 27-ΙX-1936

Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΑΞΑΝ:  (Από συνέντευξη του πρωθυπουργού Ιωάννου Μεταξά στην εφημερίδα «Λαϊκός παρατηρητής» του Βερολίνου.) « […] Θέλομεν να καταργήσωμεν το διανοητικόν προλεταριάτον, που εκαλλιεργήθη με το σύστημα των «προσόντων», δηλαδή των διπλωμάτων. Μέχρι σήμερον εθεωρείτο το δίπλωμα ενός πανεπιστημίου ως το επίσημον πειστήριον και περί της αξίας του κατόχου αυτού ως ανθρώπου και ως χαρακτήρος. Αυτό είναι όμως μία σφαλερά αντίληψις. Το δίπλωμα μιας Ανωτάτης Σχολής δεν πιστοποιεί ειμή την απόκτησιν επιστημονικών γνώσεων και δεν λέγει τίποτε περί της ανθρωπίνης αξίας και καταλληλότητος, ήτις χρειάζεται εις πολλά επαγγέλματα. […].»

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ: Παρίσιοι, 25.- Η Κυβέρνησις [Λεόν Μπλουμ] απεφάσισε [σήμερον Παρασκευήν] το κλείσιμον του Χρηματιστηρίου μέχρι της προσεχούς Τρίτης. Η σχετική προς την νομισματικήν συνεννόησιν διακοίνωσις της Γαλλίας απεφασίσθη να δημοσιευθή ταυτοχρόνως εν Λονδίνω, Ν. Υόρκη και Παρισίους. […] Αμεσος αιτία του μέτρου τούτου είναι η [λόγω κυβερνήσεως Λαϊκού Μετώπου] έξοδος χρυσού η οποία από μηνός δεν παύει να επηρεάζη το απόθεμα της Τραπέζης της Γαλλίας.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ: Παρίσιοι, 26.- Καταπληκτικήν εντύπωσιν προεκάλεσεν εις την διεθνή χρηματαγοράν η γνωσθείσα απόφασις της Κυβερνήσεως περί επικειμένης υποτιμήσεως του φράγκου. Την πρωίαν επεκράτει σύγχυσις. Τα Χρηματιστήρια Παρισίων, Λονδίνου και Νέας Υόρκης δεν έδωσαν τιμάς συναλλάγματος δι’ οιονδήποτε νόμισμα. […] Ο πρωθυπουργός κ. Μπλουμ ανεκοίνωσε τα μέτρα άτινα λαμβάνει η Κυβέρνησις διά την αναπροσαρμογήν του φράγκου και εχαρακτήρισεν ως «σημαντικόν γεγονός» την ταυτόχρονον δημοσίευσιν εν Λονδίνω, Παρισίοις και Ν. Υόρκη της ανακοινώσεως εν τη οποία αι ειρημέναι Κυβερνήσεις εκθέτουν από κοινού τας απόψεις των.