ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-6-1938

80-chronia-prin-amp-8230-20-6-1938-2257273

ΚΑΛΥΨΗ ΙΛΙΣΟΥ: Διά την πλήρη κάλυψιν του Ιλισού συνήφθη δάνειον 45 εκατομμυρίων δραχμών. Το όλον έργον θεωρείται εν εκ των μεγαλυτέρων της Διοικήσεως της Πρωτευούσης και λόγω της δαπάνης που θα απαιτήσει και λόγω της ανακουφίσεως που θα προσφέρει εις τους κατοίκους των παρόχθιων συνοικισμών, τους οποίους απαλλάσσει από τας πλημμύρας. […] Η κάλυψις του ρεύματος θα συντελέση εις την εξυγίανσιν […] από τους ανωφελείς [κώνωπες] οι οποίοι βρίθουν εις την περιοχήν, συνεπώς δε και από τους κινδύνους των επιδημιών.

ΙΡΛΑΝΔΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ:  […] Γνωστός εις ολόκληρον τον ιρλανδόφωνον κόσμον ως «Ο χαριτωμένος μικρός βλαστός», ο Ντάγκλας Χάυντ [πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας] αντιπροσωπεύει περισσότερον από κάθε άλλον την αναγέννησιν του Ιρλανδικού Εθνους. Αποφεύγων την πολιτικήν καθ’ όλην την σταδιοδρομίαν του, υπήρξεν ο δημιουργός μίας κινήσεως η οποία ξεπέρασε τα όνειρα και των πιο ένθερμων πατριωτών του παρελθόντος αιώνος.

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Ο προϋπολογισμός διά την εθνικήν Αμυναν […] αντιπροσωπεύει κατά την ανωτέρω πενταετή περίοδον το 35% των συνολικών δαπανών της Βρεττανικής Αυτοκρατορίας.