ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες θέσεις καθηγητών για τα ΑΕΙ

Νέες θέσεις καθηγητών για τα ΑΕΙ

Επιπλέον 350 θέσεις πανεπιστημιακών για τα ΑΕΙ της χώρας εξασφάλισε το υπουργείο Παιδείας.

Από αυτές οι 200 θέσεις κατανέμονται αναλόγως και συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες αφυπηρετήσεις, «ενώ οι υπόλοιπες 150 θέσεις, με υιοθέτηση της αρχής μας για εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων και στην τακτική χρηματοδότηση και στην κατανομή εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΑΕΙ, στη βάση των εισηγήσεων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)» ανέφερε το υπουργείο. Τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψιν από την ΕΘΑΑΕ για την κατανομή των πρόσθετων 150 θέσεων είναι:

α) ο αριθμός προπτυχιακών φοιτητών,

β) ο αριθμός εξαμήνων α’ κύκλου σπουδών,

γ) η αναλογία προπτυχιακών φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ,

δ) ο αριθμός θέσεων ΔΕΠ που έχουν κενωθεί τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχουν αναπληρωθεί. 

Είχε προηγηθεί τον Σεπτέμβριο, η απόδοση 200 θέσεων, και οι 350 νέες ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό στις 550.

Νέες θέσεις καθηγητών για τα ΑΕΙ-1