ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστήμια: Με κλήρωση η συγκρότηση σωμάτων εκλεκτόρων

Πανεπιστήμια: Με κλήρωση η συγκρότηση σωμάτων εκλεκτόρων

Κλήρωση για τη συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων για τους πανεπιστημιακούς αποφάσισε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στα πρακτικά της συνεδρίασης της Συγκλήτου, «για τα μητρώα εκλεκτόρων εσωτερικών μελών (από το ΕΚΠΑ) και εξωτερικών μελών (από άλλα ΑΕΙ) επιλέγονται αρχικά όλοι όσων το γνωστικό αντικείμενο είναι, αιτιολογημένα, το ίδιο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Εάν σε κάποια κατηγορία ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από εκείνον ο οποίος απαιτείται για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος, διενεργείται η προβλεπόμενη από τον νόμο κλήρωση. Εάν ο αριθμός τους είναι μικρότερος, επιλέγονται από το αντίστοιχο μητρώο όλοι οι εκλέκτορες των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι, αιτιολογημένα, συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης και μεταξύ τους διενεργείται κλήρωση για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού μελών του εκλεκτορικού σώματος». Και η Σύγκλητος, που έστειλε και οδηγίες για την κλήρωση στις σχολές και στα τμήματα, διευκρινίζει: «Η κλήρωση διενεργείται με ευθύνη του προέδρου, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία των μελών του εκλεκτορικού σώματος, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 

  • α) Δημιουργείται αριθμημένος ονομαστικός κατάλογος όλων των εκλεκτόρων με το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο κατά περίπτωση. 
  • β) Ορίζεται ο αριθμός των μελών του εκλεκτορικού σώματος από τη σχετική κατηγορία, ο οποίος απαιτείται να συμπληρωθεί με κλήρωση για τη συγκρότησή του. 
  • γ) Με τη χρήση εγκεκριμένου από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΚΠΑ ασφαλούς λογισμικού, παράγονται με τυχαίο τρόπο από το 1 έως τον μέγιστο αριθμό των εκλεκτόρων του ονομαστικού καταλόγου, τόσοι αριθμοί όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος τα οποία απαιτούνται. 
  • δ) Οι παραγόμενοι με τυχαίο τρόπο αριθμοί αντιστοιχίζονται με τους εκλέκτορες. 

Το λογισμικό με το οποίο διενεργείται η κλήρωση βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ».

Η Σύγκλητος δηλώνει ότι η απόφασή της έχει στόχο την ομοιογενή εφαρμογή από όλες τις σχολές και τα τμήματα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόθεση των Συγκλητικών είναι να κάνουν πιο αντικειμενική τη διαδικασία, συγκροτώντας εκλεκτορικά σώματα με βάση το γνωστικό αντικείμενο των πανεπιστημιακών και όχι με κριτήρια που επιτρέπουν το «μαγείρεμα του εκλεκτορικού σώματος». Μάλιστα, κατά το πρόσφατο παρελθόν πανεπιστημιακός φέρεται να προσπάθησε να «ελέγξει» τη σύνθεση εκλεκτορικού τοποθετώντας συγγενή ενός κρινόμενου.

Προς το παρόν, πάντως, ο σύλλογος μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής αντέδρασε στην απόφαση της Συγκλήτου και σε ανακοίνωσή του προς τον πρόεδρο της Σχολής αναφέρει ότι «η συνάφεια των εκλεκτόρων με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης αφορά το συνολικό επιστημονικό έργο του μέλους που προτείνεται», ενώ ενστάσεις διατυπώνει και για την κλήρωση.