ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παράνομα επιδόματα στον ΕΛΚΕ

paranoma-epidomata-ston-elke-2119222

Τρία επιδόματα που δεν προβλέπονται από κανένα νόμο λάμβαναν οι υπάλληλοι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) την περίοδο 2013-2014. Αποτέλεσμα είναι «κατά τα 2013, 2014 να δαπανηθούν από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ συνολικά 241.183 ευρώ για πρόσθετες αμοιβές που δόθηκαν σε υπαλλήλους του ΕΛΚΕ, και οι οποίες –ως αντικείμενες σε διατάξεις νόμων– θεωρούνται παράνομες και ως εκ τούτου αχρεωστήτως καταβληθείσες». Αυτό αναφέρει η έκθεση ελέγχου του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που εστάλη προ δύο ημερών στο υπουργείο Παιδείας, στην ηγεσία του ΕΚΠΑ, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η έκθεση αφορά περίοδο κατά την οποία πρύτανης ήταν ο νυν υφυπουργός Παιδείας Θεοδόσης Πελεγρίνης.

Ειδικότερα, ο ΕΛΚΕ είναι η υπηρεσία η οποία διαχειρίζεται τα κονδύλια που παίρνει κάθε ΑΕΙ από τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα που οργανώνει, καθώς και από τις συνεργασίες και την παροχή υπηρεσιών, των οποίων οι αποδέκτες μπορεί να είναι το κράτος, ΟΤΑ, η Ευρωπαϊκή Ενωση και ιδιωτικοί φορείς. Η έκθεση του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης αναφέρει ότι δόθηκαν σε υπαλλήλους του ΕΛΚΕ τρία επιδόματα: επίδομα ισολογισμού, αποζημίωση μέρους κανονικής αδείας και επίδομα θέσης ευθύνης. Ιδού τι λέει η έκθεση για κάθε επίδομα:

• Το 2014 χορηγήθηκε σε 57 υπαλλήλους του ΕΛΚΕ το συνολικό ποσό των 89.949,15 ευρώ ως επίδομα ισολογισμού οικονομικού έτους 2012. Η χορήγηση έγινε χωρίς τυποποιημένες διαδικασίες και εκ των θεσπισμένων κριτηρίων. Επειδή το επίδομα «ισολογισμού» δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4024/2011 περί Ενιαίου Μισθολογίου, θεωρείται ότι χορηγήθηκε παρανόμως και ως εκ τούτου λογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Το επίδομα «ισολογισμού» χορηγήθηκε από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ και από τον κωδικό 9999 «έξοδα λειτουργίας Γραμματείας Επιτροπής ερευνών», και καταβλήθηκε με τραπεζικές επιταγές απευθείας στους δικαιούχους, κατά παράβαση των διατάξεων περί Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

• Το 2013 και το 2014 χορηγήθηκαν για αποζημίωση μέρους κανονικής αδείας 57.621,07 ευρώ σε 65 υπαλλήλους του ΕΛΚΕ και 10.335,15 σε 12 συμβασιούχους. Επειδή ουδεμία πρόβλεψη υφίσταται περί αποζημίωσης μέρους κανονικής αδείας στον νόμο 4024/2011, για δε τους συμβασιούχους δεν υφίσταται δικαίωμα κανονικής αδείας (δεδομένου ότι κατά τα ιδιωτικά συμφωνητικά που συνήψαν με τον ΕΛΚΕ φέρονται να απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου), θεωρείται ότι τα ανωτέρω ποσά χορηγήθηκαν παρανόμως και λογίζονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

• Για το επίδομα θέσης ευθύνης υπαλλήλων του ΕΛΚΕ, το 2013 χορηγήθηκαν σε 124 υπαλλήλους περί τις 42.000 ευρώ και άλλα τόσα σε 13 υπαλλήλους το 2014. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών περί ορισμού διεύθυνσης και προϊσταμένων τμημάτων στον ΕΛΚΕ, μεταξύ άλλων, εισάγουν de facto διακριτική μεταχείριση για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους του ΕΛΚΕ και δη τους υπηρετούντες ως προϊσταμένους, δημιουργώντας υπαλλήλους «δύο ταχυτήτων» ως προς την κρίση και τη δυνατότητα κατάληψης θέσης ευθύνης με αξιοκρατικά κριτήρια.

Η έκθεση ζητεί τον καταλογισμό και την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και την αναζήτηση των πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών. Παράλληλα, πανεπιστημιακοί μιλούν για προσπάθεια νομιμοποίησης των παραπάνω ενεργειών μέσω της παραγράφου 9β του άρθρου 25 στο πρόσφατο νομοσχέδιο για την Ερευνα, που κατέθεσε το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Καινοτομίας, και λέει: «Το σύνολο των πράξεων καθώς και οι δαπάνες που έχουν διενεργηθεί από τους ΕΛΚΕ, από τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ και από τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των πανεπιστημίων, καθώς και για την εν γένει επίτευξη των σκοπών τους, μέχρι την έκδοση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες. Στις δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται ενδεικτικά δαπάνες μίσθωσης και εν γένει στέγασης, φύλαξης, καθαριότητας κ.λπ. που πραγματοποιήθηκαν προς όφελος και για την επίτευξη των σκοπών των πανεπιστημίων».