ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 24.Ι.1965

49-chronia-prin-amp-8230-24-i-1965-2003075

SIR DENIS WILLIAM BOYD: Λονδίνον, 23.- Ανεκοινώθη σήμερον ότι απεβίωσε την Πέμπτην [21 Ιανουαρίου 1965] εις ηλικίαν 74 ετών, ο ναύαρχος σερ Ντένις Μπόυντ εις τον οποίον οφείλεται η οργάνωσις της ναυτικής αεροπορίας κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον. Ο σερ Ντένις υπηρέτησεν επί 40ετίαν εις το ναυτικόν και διετέλεσε διοικητής των ναυτικών δυνάμεων Απω Ανατολής, πριν αποστρατευθή. Ούτος, με τον βαθμόν του πλοιάρχου εις τας αρχάς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διώκει το αεροπλανοφόρον «Ιλλάστριας» [Illustrius], κατά την εναντίον του ιταλικού στόλου εις Τάραντα, επίθεσιν μονάδων του αγγλικού ναυτικού. Κατά την επιδρομήν εκείνην ετέθη εκτός μάχης το ήμισυ του ιταλικού στόλου. (Φωτογραφία: National Portrait Gallery, London)

ΝΟΤΙΟΝ ΒΙΕΤΝΑΜ: Σαϊγκόν, 23.- Σοβαραί αντικυβερνητικαί ταραχαί, με πρωταγωνιστάς βουδδιστάς, εσημειώθησαν χθες και σήμερον ενταύθα εις Χιού, 400 χλμ. βορείως της πρωτευούσης και άλλας πόλεις του Νοτίου Βιετνάμ. Εις Σαϊγκόν οι βουδδισταί επετέθησαν χθες εναντίον της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έθραυσαν τους υαλοπίνακας και τα έπιπλα και επυρπόλησαν την βιβλιοθήκην της. Εμπροσθεν ενός σχολείου βουδδιστής μοναχός απεπειράθη να αυτοκτονήση διά μαχαίρας και άλλος να εξορύξη τον οφθαλμόν του, εις εκδήλωσιν διαμαρτυρίας εναντίον της Κυβερνήσεως, αλλά παρημποδίσθησαν υπό των μαθητών. Και οι δύο όμως ετραυματίσθησαν σοβαρώς.

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ: Ο νέος υπουργός Εσωτερικών κ. Ηλίας Τσιριμώκος εγένετο χθες την μεσημβρίαν δεκτός εις ακρόασιν από τον Βασιλέα [Κωνσταντίνον]. […] Εικάζεται, ότι ο κ. Τσιριμώκος θα επωφεληθή της ευκαιρίας διά να αναπτύξη τας απόψεις του και επί της πολιτικής καταστάσεως, καίτοι εκ του περιβάλλοντός του διηυκρινίζετο ότι η ακρόασις δεν είχε σχέσιν με πολιτικά θέματα.