80 χρόνια πριν… 01-11-1940

1' 11" χρόνος ανάγνωσης

ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ: Το Ρώυτερ πληροφορείται ότι ήρχισαν ήδη να γίνωνται διάφορα κατορθώματα των Ελλήνων πολεμιστών. Ούτω εγνώσθη ότι μία ολόκληρος μεραρχία Ιταλών αλπινιστών ανεχαιτίσθη επί πολλάς ώρας επί των ορέων υπό τριών μόνον ελληνικών λόχων. Εις εν άλλο σημείον του μετώπου ελληνικόν απόσπασμα χρησιμοποιούν καταλλήλως τας ανωμαλίας του εδάφους κατετρόπωσε δύο ιταλικούς λόχους, οι οποίοι εγκατέλειψαν μέγα μέρος του εφοδιασμού των τραπέντες εις άτακτον φυγήν. Μέχρι τούδε εις τας μάχας έλαβον μέρος μόνον ελληνικά στρατεύματα προκαλύψεως, από τούδε όμως οι Ιταλοί εδιδάχθησαν ότι δεν πρόκειται περί στρατιωτικού περιπάτου ως εφαντάζοντο. Οταν δε ο κύριος όγκος του ελληνικού στρατού θα αναλάβη δράσιν, θα έχη εξαφανισθή η αριθμητική ανισότης την οποίαν οι Ιταλοί φαντάζονται ότι έχουν υπέρ αυτών. Τα ελληνικά στρατεύματα λαμβάνουν διαρκώς θέσεις και κατά χιλιάδας οι Ελληνες πολεμισταί με το χακί, κατερχόμενοι με ενθουσιασμόν εις τον αγώνα, φαίνονται τελείως αποφασισμένοι.
 
«Η ΦΑΝΕΛΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ»: Αι Κυρίαι και αι Δεσποινίδες της χώρας ας πάρουν την βελόνα της πλεκτικής εις το χέρι. Εντός μηνός από σήμερον πρέπει να έχουν αποσταλή εις το μέτωπον τόσαι φανέλλαι όσαι κυρίαι και δεσποινίδες υπάρχουν. Και όχι μόνον φανέλλαι· χρειάζονται «πουλόβερ», «κασκόλ» και προ πάντων μάλλινες κάλτσες. Γρήγορα, λοιπόν.
 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Ο Ρόμπερτ Μπάιρον, απόγονος του Ποιητού, ενθυμούμενος παλαιούς δεσμούς, μας στέλλει χαιρετισμούς και ευχάς. Τον ευχαριστούμεν και βεβαιούμεν τον απόγονον ότι οι γόνοι των ανδρών διά την ελευθερίαν των οποίων ο Ποιητής εθυσίασε την ζωήν του θα αποδείξουν ότι είναι άξιοι της ελευθερίας την οποίαν τους εκληροδότησαν.